• Imprimeix

Programa d'harmonització farmacoterapèutica de medicaments en l'àmbit de l'atenció primària i comunitària (PHF-APC)

Un Programa per harmonitzar l’ús dels medicaments amb recepta mèdica en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària

Què és?

Per tal de millorar les actuacions en l’àmbit de l’ús racional dels medicaments prescrits amb recepta mèdica, es fa necessari aconseguir una harmonització en la seva selecció i utilització que permeti assegurar el màxim nivell d’utilitat terapèutica, en base a criteris d’evidència científica.

En el grup de pacients amb malalties cròniques és on fa més palesa la necessitat de la qualitat en la prescripció i la seguretat en l’ús dels medicaments. Aquest grup de pacients, són els principals consumidors de medicaments i sovint, solen necessitar tractaments múltiples i perllongats en el temps i són atesos per professionals sanitaris de diversos àmbits assistencials.

Per tal de garantir, doncs, la utilització efectiva i eficient dels medicaments amb recepta mèdica oficial del CatSalut, la qualitat i seguretat en la seva prescripció i la optimització de recursos s’ha creat el Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària (PHF-APC); amb la creació d’aquest programa finalitza el procés d’harmonització de l’avaluació de medicaments iniciat l’any 2008 amb els programes PASFTAC i PHFMHDA.

Funcions

Les principals funcions són:

  • Harmonització de les recomanacions d’ús dels medicaments i de les pautes d'harmonització de tractaments en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària del CatSalut.
  • Mesures per a l’òptima aplicació de les recomanacions d’ús i de les pautes d'harmonització farmacoterapèutica.
  • Seguiment clínic i econòmic dels medicaments harmonitzats.

Òrgans

Informes, dictàmens i pautes d'harmonització

El Catsalut publica la llista dels medicaments avaluats o en procés d'avaluació de l'àmbit de l'atenció primària i comunitària, així com les pautes d'harmonització farmacoterapèutica.

Contacte

Adreça electrònica harmonitzacioAPC@catsalut.cat

Data d'actualització:  12.06.2014