• Imprimeix

Comissió d'Avaluació Econòmica i d'Impacte Pressupostari (CAEIP)

La Comissió d'Avaluació Econòmica i d'Impacte Pressupostari (CAEIP) és una comissió assessora per a l’anàlisi econòmica i l’impacte pressupostari de medicaments que vetlla per l'eficiència dels recursos públics esmerçats en la prescripció de medicaments.

Es va crear el 2004 en el si del CatSalut amb la voluntat de desenvolupar estudis d'avaluació econòmica i d'impacte pressupostari per a la presa de decisions en la gestió de la prestació farmacèutica.

La finalitat de la CAEIP és aconseguir la millora en l'ús racional dels medicaments, amb la incorporació i l'aplicació de criteris farmacoeconòmics a la presa de decisions, i efectuar estudis, anàlisis i propostes sobre diferents àmbits que incideixen en la millora de l'ús i del posicionament terapèutic dels medicaments, en l'àmbit del CatSalut. Es fonamenta en el principi d'economia en la utilització dels recursos públics, per tal de contribuir a optimitzar les condicions i possibilitats respecte a la innovació i l'ús racional dels medicaments, d'acord amb els recursos disponibles.

La CAEIP ha de prioritzar les avaluacions econòmiques dels medicaments, establint procediments d'actuació transversal conjuntament amb els programes d'harmonització del CatSalut esmentats i afavorint les col·laboracions amb altres societats, associacions i organismes nacionals i internacionals.  

Les principals funcions d'aquesta comissió són:

 • Elaborar i actualitzar propostes de criteris i de guies metodològiques per a la realització i valoració dels estudis d'avaluació econòmica i d'impacte pressupostari en l'àmbit del CatSalut.
 • Prioritzar i proposar que es portin a terme: (1) revisions sistemàtiques d'estudis d'avaluació econòmica dels principals grups terapèutics per a les indicacions que s'escaiguin; (2) informes valoratius sobre els estudis d'avaluació econòmica i d'impacte pressupostari presentats per la indústria farmacèutica o altres organismes nacionals o internacionals, i (3) col·laboracions i altres estudis en relació amb l'avaluació econòmica i l'impacte pressupostari dels medicaments, en condicions reals de la pràctica clínica.
 • Assessorar i donar suport als estudis d'avaluació econòmica i d'impacte pressupostari que realitzin els programes d'harmonització del CatSalut.
 • Emetre informes sobre l'eficiència i l'impacte pressupostari de les propostes i projectes sobre decisions d'inclusió/exclusió o finançament de medicaments en l'oferta pública de la prestació farmacèutica que demanin els òrgans competents.
 • Emetre informes sobre l'eficiència i l'impacte pressupostari observat o esperat de mesures de política farmacèutica que afectin els preus dels medicaments, el seu consul o el seu ús racional.
 • Establir comunicació i propostes de participació amb les societat científiques, associacions, indústria farmacèutica i organismes nacionals i internacionals d'interès.
 • Promoure la innovació, la formació continuada i la difusió del coneixement en l'àmbit de l'economia de la salut i gestió del medicament.
 • Dur a terme totes aquelles funcions que li siguin encomanades pel director o directora del Servei Català de la Salut.

Les persones que componen la CAEIP són professionals amb una àmplia i reconeguda experiència en estudis de recerca i anàlisi en l’àmbit de l’economia de la salut i de l’avaluació econòmica de medicaments.

 • President: Sr. Jaume Puig-Junoy
 • Vicepresident: Sr. Joaquín Delgadillo Duarte
 • Vocals: Sra. Montserrat Caldés Santamaria, Sr. Antoni Dedeu Baraldés, Sr. Eduard Diogène Fadini, Sr. Pedro Gómez Pajuelo, Sra. Maria Queralt Gorgas Torner, Sr. David Magem Luque, Sra. Maria Antònia Mangues Bafalluy, Sr. Juan Oliva Moreno, Sra. Marta Pastor Fàbregas, Sra. Caridad Pontes García, Lluís Segú Tolsa
 • Secretària: Sra. Ruth Puig-Peiró

La CAEIP pot comptar, ocasionalment, amb la participació d'experts externs que per raó dels seus coneixements i expertesa puguin assessorar en temes concrets.

La CAEIP s'ha dotat d'un règim de funcionament intern i ha establert un procediment normalitzat sobre l'encàrrec per elaborar estudis sistemàtics d'avaluació econòmica de grups de medicaments i/o indicadors.

Alhora adopta principis de bona pràctica i recomanacions establerts per entitats reconegudes a nivell nacional i internacional.

Els dictàmens de la CAEIP són un instrument de suport a la gestió amb la funció de recomanar una selecció eficient de medicaments per part dels proveïdors de salut, amb l’objectiu de maximitzar els beneficis dels recursos emprats.

Informació relacionada

La versió de la GAEIP es va publicar al març de 2014 en la pàgina web de la CAEIP, per a la seva consulta pública. El període de consulta va ser de dues setmanes, del 13 al 28 del mes esmentat, durant les quals es van presentar comentaris que, un cop han estat analitzats, han generat la publicació dels dos documents següents:

 • Un informe amb els canvis realitzats en la nova versió 1.0 de la GAEIP.
 • La versió 1.0 de la GAEIP, publicada al mes d'octubre de 2014

La GAEIP 1.0 inclou dues guies diferenciades: una per a les avaluacions econòmiques (AE) i una altra per a les anàlisis d'impacte pressupostari (AIP), amb la definició d'un cas base o de referència i llistes de verificació per als autors i annexos. El seu objectiu és estandaritzar la presentació, la realització i l'avaluació de les AE i les AIP de medicaments en l'àmbit del CatSalut.

En el context de la publicació de l'informe de fiscalització del Tribunal de Cuentas sobre l'activitat de la Comisión Interministerial de Precios de Medicamentos (CIPM) i altres activitats del Ministeri durant l'exercici 2014-15, la CAEIP va elaborar aquesta nota de posicionament que va ser presentada per la Comunitat Autònoma de Catalunya en la darrera participació com a representant vocal a la CIPM.

Després de la publicació de la Guia i recomanacions per a la realització i presentació d'avaluacions econòmiques i anàlisis d'impacte pressupostari de medicaments en l’àmbit del CatSalutel pas següent és integrar l’avaluació econòmica i l’anàlisi d’impacte pressupostari com a instrument addicional en la presa de decisions i recomanacions dins dels programes d’harmonització farmacoterapèutica del CatSalut.

Aquest informe té per objectiu revisar  els llindars de cost-utilitat, tant d’aquells que s’hagin publicat a la literatura científica com dels que s’utilitzin en les decisions de finançament d’altres països. En el cas d’Espanya, es revisa l’evidència aportada en el document Valor monetario de un año de vida ajustado por calidad: revisión y valoración crítica de la literatura realitzat per Vallejo-Torres i col·laboradors (2014). En el cas d’altres països, es revisa documentació que faci referència als llindars cost-utilitat implícits o explícits que s’utilitzin en la presa de decisions.

 

El 24 d'abril 2015 es va celebrar el III Taller d'avaluació econòmica EEconAES: el repte d'incorporar avaluacions econòmiques a la presa de decisions, organitzat pel grup EEconAES de l'Associació d'Economia de la Salut, en col·laboració amb la Comissió d'Avaluació Econòmica i d'Impacte Pressupostari (CAEIP) del CatSalut. Van assistir-hi al voltant de 50 persones provinents de tot el territori espanyol i de l'estranger. A la sessió, inaugurada pel Sr. Ramon Mora i la Sra. Ruth Puig de la Gerència de Fàrmacia i del Medicament i pel Sr. Fernando I.Sánchez, representant del grup EEconAES, es van presentar treballs sobre l'avaluació econòmica de tecnologies sanitàries.

Adreça electrònica caeip@catsalut.cat
Data d'actualització:  16.01.2018