• Imprimeix

Prestacions ortoprotètiques

La prestació ortoprotètica s'orienta a recuperar habilitats, capacitats o funcions que s'han deteriorat o perdut a causa d'una malaltia congènita o adquirida, o un traumatisme.

El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les pròtesis externes, ortesis i cadires de rodes prescrites per metges de la xarxa sanitària pública i que estiguin inclosos a la cartera del sistema nacional de salut vigent.

El metge lliurarà un document anomenat PAO (prescripció d'article ortoprotètic) i adreçarà el pacient a la unitat de tramitació, habitualment dins el mateix centre sanitari.

A la unitat de tramitació, cal presentar la targeta sanitària individual i el PAO, i es rebrà un document de validació administrativa i la informació dels centres dispensadors d'articles ortoprotètics.

Els centres acreditats tenen un adhesiu identificador a la porta. Allà, cal lliurar el PAO i el document de validació administrativa. Un cop rebut l'article, s'ha de signar el PAO i abonar, si s'escau, la part corresponent als usuaris. El catàleg de prestacions ortoprotètiques inclou la relació de tots els articles, el preu i l'aportació màxima del CatSalut.

També és possible adquirir els articles ortoprotètics avançant el pagament i sol·licitant després el rescabalament de l'ajut del CatSalut sempre que la dispensació s’hagi efectuat per un centre no adherit al CatSalut i quan la dispensació sigui posterior a la prescripció del metge o metgessa de la xarxa pública. En aquest cas, cal adreçar-se a la unitat de tramitació del centre sanitari.

Els centres dispensadors d'articles ortoprotètics o les farmàcies que dispensin articles d'aquest tipus han d'acreditar-se (adhesió) com a centres dispensadors d'articles ortopèdics del CatSalut per a poder-los dispensar a les persones assegurades del CatSalut sense que aquestes hagin d'abonar prèviament l'ajut econòmic.

Per modificar el tipus general d'articles que es poden dispensar, estàndards, adaptats o a mida, cal seguir el mateix tràmit que els centres que ho demanen per primera vegada

Renovació de l'acreditació

  • Centres dispensadors d'articles estàndards. No és necessària la renovació de l’adhesió. En qualsevol cas, cal complir els requisits establerts per a l’adhesió.
  • Centres dispensadors d’articles adaptats i centres dispensadors d’articles a mida. S’ha de renovar l’adhesió cada cinc anys.

Els establiments d’ortopèdia, d’audiopròtesis i les seccions d’ortopèdia i acústica audiomètrica de les oficines de farmàcia necessiten l’autorització de funcionament del Departament de Salut, la qual és atorgada per resolució del director general o de la directora general d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària d’aquest Departament.
 
Els establiments d’ortopèdia són establiments sanitaris on es porta a terme la dispensació de productes sanitaris d’ortopèdia considerats pròtesis o ortesis, així com ajudes tècniques destinades a pal·liar la pèrdua d’autonomia o funcionalitat o capacitat física de les persones usuàries.

Els establiments d’audiopròtesis es defineixen com aquells establiments sanitaris on es porta a terme la dispensació de productes sanitaris dirigits a la correcció de deficiències auditives.

Per tal de poder garantir la qualitat dels productes sanitaris ortoprotètics fets a mida i protegir la salut de les persones, les empreses fabricants d'aquests productes ubicades a Catalunya necessiten l'autorització administrativa del Departament de Salut, que han de sol·licitar obligatòriament i prèvia al començament de l'activitat.

Els fabricants d'ortopròtesis fetes a mida són responsables de les característiques especifiques, del disseny, la fabricació, l'adaptació i l'etiquetatge d'aquests productes, que han de fer a mida per a cada pacient d'acord amb la prescripció d'un/una facultatiu/iva especialista.

Qui pot dispensar?

Els centres acreditats com a centres dispensadors ortoprotètics del CatSalut són els únics que poden dispensar articles ortoprotètics, sense que la persona assegurada hagi d’abonar prèviament l’ajut econòmic del Servei Català de la Salut. Per a realitzar l'acreditació cal seguir els següent tràmit.

Articles que es poden dispensar:

Els articles que es poden dispensar són els que s’inclouen al catàleg vigent de prestacions ortoprotètiques. N’hi ha de tres tipus: estàndards, adaptats i a mida.

Instruccions per dispensar un article

  1. La persona usuària ha de lliurar al centre dispensador l'imprès Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO) i el document de validació administrativa.
  2. El centre dispensador ha de comprovar i completar la documentació, i ha de lliurar a la persona usuària l'article, la garantia i el full d'ús i manteniment.
  3. La persona usuària ha de signar el PAO un cop rebi l'article i ha de pagar, si escau, la part que li correspon (segons el catàleg aprovat).
  4. El centre dispensador li ha de retornar, degudament segellat i amb la data de dispensació, l'imprès PAO i el document de validació.
  5. El centre dispensador ha de lliurar la factura a nom de la persona usuària i emetre’n una còpia per al CatSalut.

Cobrament de la part finançada del CatSalut

Quan un centre es dóna d’alta com a dispensador, el CatSalut li facilita l'accés a l'aplicació informàtica on pot emplenar els expedients tramitats. Una vegada comprovades les dades de l'expedient, amb els PAO enviats al CatSalut, s'efectua el pagament.

Qui pot prescriure?

Només poden prescriure articles ortoprotètics els metges d'atenció especialitzada en la matèria i que treballen en un centre de la xarxa sanitària pública i els metges pels metges especialistes de medicina familiar i comunitària de
centres d’atenció primària (només determinats articles del catàleg)

Procediment de prescripció

Per poder prescriure articles ortoprotètics als pacients no hospitalitzats s'ha de seguir un procediment de gestió i de tramitació, que està regulat en la Instrucció 04/2001 del CatSalut.

Articles que es poden prescriure

Els articles que es poden dispensar són els que s’inclouen al Catàleg vigent de prestacions ortoprotètiques. El Catàleg conté dos tipus d’articles que presenten particularitats:

  • Articles assenyalats amb una D. Requereixen, per la seva complexitat i necessitats específiques, un seguiment i control funcional de l'adaptació de l'article al pacient, i només es poden prescriure als centres que determini el CatSalut.
  • Articles assenyalats amb una E. Per poder-los prescriure, cal emplenar un protocol

Instruccions per prescriure un article

S'ha d'emplenar l'imprès Prescripció d'articles ortoprotètics (PAO) i, si s'ha de prescriure un article assenyalat del tipus E, s'ha d'emplenar el model de protocol. S'ha d'adreçar la persona a la unitat de tramitació -en la majoria dels casos és el mateix centre on l'han atesa- perquè pugui validar el PAO.

Informació relacionada

Resolució SLT/2925/2008, de 25 de setembre, per la qual es revisa el catàleg de prestacions ortoprotètiques.

Resolució SSS/2122/2002, d'11 de juliol, per la qual es dóna publicitat a les característiques que han de complir els centres i serveis sanitaris determinats pel Servei Català de la Salut per a la prescripció dels articles ortoprotètics assenyalats amb una D en el catàleg vigent

Instrucció 04/2001 Prestacions ortoprotètiques per a pacients no hospitalitzats

Decret 128/2001, de 15 de maig, de modificació del Decret 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques. 
 
Ordre de 4 de juny de 1999, per la qual es crea la Comissió assessora de la prestació ortoprotètica i les comissions de seguiment de la prestació ortoprotètica de les regions sanitàries.
 
Decret 79/1998, de 17 de març, pel qual es dicten normes relatives a les prestacions ortoprotètiques.
 
Resolució de 25 de febrer de 2009, per la qual s'aproven els protocols per a la prescripció de determinats articles ortoprotètics inclosos en el Catàleg de prestacions ortoprotètiques
 
Resolució de 12 de març de 2010, per la qual s'aproven els protocols per a la prescripció de determinats articles ortoprotètics inclosos en el Catàleg de prestacions ortoprotètiques
 
Instrucció 01/2018 Prescripció d'articles ortoprotètics pels metges especialistes de medicina familiar i comunitària de centres d'atenció primària
Data d'actualització:  15.11.2018