• Imprimeix

Recepta electrònica: projecte Rec@t

La recepta electrònica és una eina que permet la gestió integrada de la prestació farmacèutica, incorporant progressivament les prescripcions realitzades en els diversos àmbits assistencials.

La recepta electrònica, com altres projectes relacionats amb les tecnologies de la informació i la comunicació, s’emmarca en l’objectiu d’impulsar el desenvolupament i la utilització de les TIC i el treball en xarxa en l’àmbit de la salut, per avançar cap a un model basat en una atenció més personalitzada per a tota la ciutadania i la millora de la qualitat assistencial.

La recepta electrònica aporta importants avantatges davant la recepta en paper tradicional i afavoreix una prestació farmacèutica de més qualitat, integrada i més sostenible per al conjunt del sistema de salut.

Informació relacionada

La recepta electrònica és un projecte dinàmic en estat continu d’evolució. No és només una eina de prescripció i dispensació, sinó que introdueix millores en informació al pacient, l’accessibilitat a la prestació i la seguretat en l’ús dels medicaments. A continuació es recullen les millores més destacades:

 • Integra els tractaments vigents per a un pacient, independentment del nivell assistencial on s’han prescrit, l’entitat proveïdora i el professional que ha realitzat la prescripció.
 • Millora la informació al pacient amb el Pla de medicació.
 • Té avantatges en l’accessibilitat a la prestació farmacèutica per part del pacient.
 • Facilita una millor comunicació entre els diferents àmbits de prescripció i més relació amb els professionals que dispensen els tractaments.
 • Agilitza el seguiment farmacoterapèutic.
 • Possibilitat de fer difusió d’alertes farmacològiques de seguretat.
 • Possibilitat d’incorporar noves eines de suport a la prescripció i dispensació farmacèutiques, de manera transversal i a temps real.
 • Progressiva incorporació en el Pla de medicació de la medicació no finançada en l’àmbit del sistema sanitari públic.
 • Integritat i privacitat.
 • Projecte transversal.
 • Accés segur a la informació del pacient.
 • Accessibilitat a la prestació farmacèutica.
 • Desenvolupament d'un marc legal específic.
 • Sistema centralitzat, en temps real, que permet inserir missatges entre professionals que possibiliten la gestió conjunta de la prescripció.
 • Model escalable i interoperable.
 • Implantat amb un Pla de contingència que habilita un portal segur per a possibles no-disponibilitats del sistema.

És el full que es lliura a les persones i que conté tota la informació necessària per poder seguir correctament el tractament i alhora:

 • Afavoreix la interrelació entre els diferents professionals prescriptors i dispensadors, i esdevé un nou canal de comunicació entre ells.
 • Aporta informació sobre la durada del tractament o com prendre la medicació.
 • Permet que determinades prescripcions es pugin imprimir per separat, si el pacient així ho sol·licita.
 • Agrupa els tractaments per separat en funció de si són crònics o de llarga durada, aguts o de curta durada, tractaments a seguir en cas que sigui necessari i tractaments amb medicació no finançada pel sistema sanitari públic.
 • Conté un codi de seguretat que és imprescindible per accedir a la informació farmacoterapèutica del pacient.
 • Inclou la informació orientativa del cost del tractament, per a un major coneixement sobre el cost dels serveis sanitaris.
 • El projecte s’ha implementat a tots els equips d'atenció primària i centres de la xarxa hospitalària d’utilització pública i està àmpliament desplegat a la resta d’àmbits assistencials de l’atenció especialitzada (xarxa de salut mental i atenció sociosanitària).
 • Totes les oficines de farmàcia de Catalunya dispensen la recepta electrònica.
 • La mitjana d’activitat en un dia laborable supera les 480.000 receptes dispensades.
 • Les persones han valorat la recepta electrònica amb 8,4 sobre 10 en una enquesta de satisfacció.
 • Actualment, el 96% de les receptes es prescriuen electrònicament.

Actualment, amb la recepta electrònica és possible desplaçar-se a una altra comunitat autònoma, i recollir la medicació prescrita en qualsevol oficina de farmàcia.

Per a més informació, es pot consultar: La recepta electrònica.

 • Afavorir la coresponsabilització del ciutadà en la cura de la pròpia salut. El pacient té la possibilitat d’accedir a informació sobre el seu Pla de medicació, així com reimprimir-lo a través de la plataforma La Meva Salut.
 • Facilitar la tasca dels professionals. Implementar noves eines de suport a la prescripció i la dispensació, millorar la detecció d’interaccions i duplicitats i facilitar la comunicació entre professionals sanitaris. Tot plegat contribueix a millorar la seguretat i la qualitat de la prestació farmacèutica.
 • Propera incorporació al sistema de recepta electrònica de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria.
 • El sistema està concebut basant-se en la interoperabilitat i haurà de permetre la interacció amb la resta de comunitats autònomes i països europeus.
Data d'actualització:  23.05.2018