El Registre de Pacients i Tractaments (RPT) de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (MHDA) és un registre de dades clíniques relacionades amb l’ús del medicament, que és omplert pels professionals sanitaris del SISCAT. El seu objectiu és mesurar els criteris de qualitat del procés assistencial i de resultats en salut mitjançant la recollida sistemàtica de dades sobre l’efectivitat i seguretat dels medicaments en condicions de pràctica clínica habitual. Els informes d’avaluació de resultats presenten dades sobre el compliment dels acords del programa d’harmonització farmacoterapèutica i de resultats en salut de la utilització dels medicaments harmonitzats.