• Imprimeix

El CatSalut i la indústria farmacèutica

L'evolució d'una relació de client-proveïdor cap a una relació sinèrgica i de partenariat

Al juny del 2011 es va constituir la Comissió Administració-Indústria Farmacèutica per a la Sostenibilitat i la Innovació, constituïda per representants de la Conselleria de Salut, la Conselleria d'Empresa i Ocupació, la Conselleria d'Economia i Coneixement i representants de la indústria farmacèutica.

Aquesta Comissió té per finalitat promoure un conjunt de mesures que afavoreixin el desenvolupament i el manteniment de l'eix estratègic que suposa el mercat biofarmacèutic i de tecnologies mèdiques per a l'economia productiva de Catalunya, de manera compatible amb la necessària racionalització de la prestació farmacèutica.

Així mateix, pel que fa a l'àmbit dels medicaments inclosos en la prestació farmacèutica, es va crear la Mesa de Proveïdors del Medicament amb la participació de diversos representants de la indústria farmacèutica i del CatSalut i de les principals entitats proveïdores de serveis sanitaris del CatSalut.

La finalitat principal és la creació d'un marc i espai de diàleg, interacció i relació entre l'administració i la indústria farmacèutica sobre la prestació farmacèutica per tal d'establir el marc de relació, generar confiança, debatre sobre situacions d'estabilitat de la prestació farmacèutica, consensuar marcs i models que puguin ser de referència en el si del Sistema Nacional de Salut i compartir projectes per part d'ambdues parts per tal de potenciar la capacitat d'acció, establir sinèrgies i bastir complementarietats.

Totes les polítiques d'actuació endegades tenen un únic objectiu: implantar i desenvolupar mesures que contribueixin a la millora de l'accessibilitat, la qualitat assistencial i la sostenibilitat del sistema sanitari, per la qual cosa s'està treballant conjuntament amb els proveïdors, els professionals sanitaris i la indústria farmacèutica per a plantejar noves fórmules de relació diferents a les de client-proveïdor ja existents, basades en una relació sinèrgica entre les parts implicades per a assolir objectius comuns.

Models innovadors en l'adopció i avaluació d'instruments per a la millora de l'eficiència en la prestació de serveis sanitaris

Substitueix la Guia per a l'establiment d'iniciatives de partenariat en l'àmbit de la prestació farmacèutica entre el CatSalut i la Indústria Farmacèutica(Guia del partenariat). 

La Guia de partenariat pot incloure a altres àmbits més enllà de la prestació farmacèutica tals com la contractació de serveis sanitaris, les tecnologies de la informació o la compra pública innovadora. Per aquest motiu, la guia ha estat actualitzada per tal d'encabir aquests i les seves particularitats. A aquest efecte, s'ha redactat un nou document per tal de millorar l'eficiència en el procés de presentació de propostes de col·laboració, partenariat en l'àmbit de la prestació farmacèutica, la seva valoració.

En conseqüència, s'han fixat els següents àmbits com a preferents:

  • Àmbit del medicament, la farmàcia i la prestació farmacèutica
  • Àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
  • Àmbit de la contractació de serveis sanitaris
  • Àmbit de la compra pública innovadora

El document inclou un formulari general per a la presentació de les iniciatives, estableix els processos de treball. I per al correcte tractament i valoració de les propostes presentades preveu la creació de la Comissió per a la gestió i Seguiment de projectes.

Podeu accedir al document i obtenir més informació a través de l'enllaç següent:

Fòrum de farmàcia i medicament CatSalut-Indústria

Els fòrums de farmàcia i medicament CatSalut-Indústria Farmacèutica són una iniciativa que, conjuntament amb la Mesa de Proveïdors del Medicament, sorgeixen com una de les línies de continuïtat de la Comissió Administració–Indústria Farmacèutica per a la Sostenibilitat i la Innovació. Permeten facilitar una interacció fluïda amb el sector industrial i una evolució cap a un model de partenariat Administració-Indústria Farmacèutica en l'àmbit de la prestació farmacèutica.

Els fòrums tenen com a objectiu establir un marc de comunicació amb el sector Industrial que permeti compartir els objectius de la prestació farmacèutica del CatSalut, definir un canal de comunicació àgil per resoldre eficientment les consultes del sector.

 

4a edició (celebrada el 26 de juliol de 2015)

2a edició (celebrada el 10 de desembre de 2013)

1a edició (celebrada el 27 de febrer de 2013)

Consultes a Farmàcia i Medicament del CatSalut

El CatSalut disposa d'una adreça electrònica on dirigir totes les consultes i sol·licituds que esdevinguin des de la indústria farmacèutica en l'àmbit de la prestació farmacèutica, amb la finalitat de millorar la comunicació i resoldre les consultes i possibles incidències de manera eficient.

L'adreça electrònica és consultaindustriafarmacia@catsalut.cat i s'ha de fer servir com a eina prioritària per a consultes a la Gerència de Farmàcia i del Medicament del CatSalut.

Per a facilitar la gestió de la consulta, cal que s'indiqui en el correu electrònic el motiu de la consulta el més detallat possible. En el cas que sigui necessari concertar una cita amb la persona o equip responsable dins la Gerència de Farmàcia i del Medicament, s'hauria de descriure breument l'objectiu de la reunió amb la informació d'interès i incloure el nom de les persones assistents amb la posició o càrrec que ocupin.

Amb aquesta iniciativa, es vol donar resposta a l'important increment de consultes d'una manera resolutiva i eficient, i sobretot, avançar en un model de coresponsabilització entre el CatSalut i el sector farmacèutic.

Data d'actualització:  29.07.2015