• Imprimeix

Procediment pels trasllats extracomunitaris d'assegurats del CatSalut

Els trasllats extracomunitaris són aquells trasllats de pacients assegurats del CatSalut hospitalitzats per causa sobrevinguda en l’àmbit dels serveis assistencials del Sistema Nacional de la Salut o bé a l’estranger, i que sol·liciten el desplaçament a un centre hospitalari de Catalunya.

Requisits per a l’autorització d’un trasllat extracomunitari a càrrec del CatSalut

Per tal d’autoritzar un trasllat extracomunitari a càrrec del CatSalut, cal que es compleixin els requisits següents:

  • El pacient ha d’estar donat d’alta com a assegurat del CatSalut en la data en què es produeix la sol·licitud.
  • El nivell de cobertura que té assignat el pacient ha d’incloure la prestació sol·licitada (transport sanitari no urgent).
  • L’informe mèdic sobre la impossibilitat de rebre una atenció adequada al centre hospitalari on el pacient està ingressat (hospital emissor) o sobre la necessitat que aquest rebi atenció per part dels seus professionals habituals en cas d’estar afectat d’una patologia crònica o greu.

Sol·licitud

La sol·licitud de trasllat d’un pacient ingressat en un hospital fora de Catalunya, la pot iniciar l’hospital emissor, el propi malalt o els seu familiars. En tots el casos, s’ha de contactar telefònicament amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a través del número 93 303 81 59.

Inici del procediment

  • Comprovació per part del SEM del compliment dels requisits establerts pel CatSalut.
  • Enviament a l’hospital emissor del Full de sol·licitud de trasllat extracomunitari que haurà de retornar emplenat al correu ih.sem@gencat.cat acompanyat de l’informe clínic del malalt on consti el diagnòstic i la resta de dades requerides. El formulari s’ha d’emplenar, sempre que sigui possible, en format digital per evitar errades d’interpretació.

Autorització o denegació del trasllat a càrrec del CatSalut

Autorització. El trasllat a càrrec del CatSalut s’autoritzarà si es compleixen els requisits establerts.

El SEM informarà l’hospital emissor, el pacient o els seus familiars a càrrec d’aquesta autorització i els comunicarà les condicions del trasllat (tipus de transport, dates, horaris, condicionants, etc.). Si les condicions previstes varien, ho comunicarà al pacient i a l’entorn familiar.

El SEM es posarà en contacte amb el servei mèdic responsable de l’hospital de Catalunya on s’ha de traslladar el pacient (hospital receptor) per confirmar la reserva de llit. Si l’hospital receptor encara no està concretat, el SEM en farà la cerca corresponent d’acord amb el lloc de residència i la patologia del pacient. En aquest cas, el contacte es farà amb el departament d’admissions de l’hospital.

Denegació. En cas que no es compleixin els requisits establerts, el trasllat a càrrec del CatSalut es denegarà. El SEM n’informarà a l’hospital emissor amb l’argumentació dels motius específics, prèvia ratificació de la regió sanitària corresponent del CatSalut.

 

Data d'actualització:  16.05.2014