• Imprimeix

Any 2010

 • Instrucció 08/2010, de 17 de desembre de 2010

  Implantació en el si del CatSalut del Protocol per a l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya i accions complementàries.

 • Resolució, de 18 d'octubre de 2010, per la qual es crea la Comissió de Serveis d'Alta Especialització

  La finalitat de la Comissió, que depèn funcionalment del Consell de Direcció del CatSalut, és analitzar, prioritzar i proposar les actuacions relatives a l'ordenació de les prestacions i els serveis d'alta especialització, així com determinar els instruments necessaris per a la seva implantació i seguiment, d'acord amb els criteris de política sanitària del Departament de Salut i les necessitats de la població.

 • Instrucció 07/2010, de 7 d'octubre de 2010

  Actuacions en relació amb la implantació, en l’àmbit del CatSalut, de les previsions relatives al comitè clínic establertes a la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, i al Reial decret 825/2010, de 25 de juny, de desenvolupament parcial de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, en cas d’interrupció de l’embaràs per causes mèdiques quan es detecti en el fetus una malaltia extremadament greu i incurable en el primer diagnòstic.

 • Instrucció 06/2010, de 18 d'octubre de 2010

  Ajuts per a despeses d'estada i manutenció.

 • Instrucció 05/2010, de 7 d'octubre de 2010

  Utilització de medicaments autoritzats en condicions diferents de les establertes en la fitxa tècnica.

 • Instrucció 04/2010, de 7 d'octubre de 2010

  Creació del Programa d’harmonització farmacoterapèutica de la medicació hospitalària de dispensació ambulatòria (PHFMHDA) del CatSalut.

 • Instrucció 03/2010, de 30 de juny de 2010

  Aplicació de l’article 2.1 del Decret llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic.

 • Acord Marc, de 6 de juliol de 2010

  Entre el Ministeri de Treball i Immigració i el Departament de Salut per al foment de la cooperació entre les Mútues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals i els centres del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

 • Instrucció 02/2010, de 10 de febrer de 2010

  Aprovació de l'especificació dels nous codis dels procediments quirúrgics que, atesa l'actualització de la classificació tècnica establerta a la Classificació internacional de malalties (CIM-9-MC) i la revisió dels codis dels agrupadors que tenen garantit un termini màxim d’accés, cal considerar també inclosos en l’annex 1 del Decret 354/20002, de 24 de desembre.

 • Instrucció 01/2010, de 10 de febrer de 2010

  Implantació del Protocol per a la detecció precoç, diagnòstic, tractament i seguiment de la hipoacúsia neonatal en l’àmbit del CatSalut.