• Imprimeix

Conjunt mínim bàsic de dades (CMBD)

Què és?

El registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) és un registre poblacional que recull informació sobre la patologia atesa als centres sanitaris de Catalunya. Es tracta d'un banc de dades exhaustiu i vàlid sobre activitat i morbiditat sanitària, elaborat a partir de la informació facilitada per tots els centres sanitaris de Catalunya.

La informació que proporciona el CMBD permet conèixer l'evolució de la patologia en el temps, les característiques de l'atenció prestada i la distribució de l'activitat en el territori; i és útil per a la planificació, l'avaluació de recursos i la compra de serveis.

El CMBD a Catalunya s'inicia formalment amb l'Ordre de 23 de novembre de 1990, que estableix l'obligació de tots els hospitals públics i privats de Catalunya d'elaborar un conjunt mínim bàsic de dades de l'alta hospitalària (CMBD-HA) amb la informació de l'activitat d'hospitalització d'aguts.

El 1995 s'incorpora la notificació sistematitzada de l'activitat dels hospitals psiquiàtrics monogràfics (CMBD-SMH). A partir del 1996, la cirurgia major ambulatòria i l'hospital de dia. L'any 1998 es crea el CMBD-SMA, dels centres ambulatoris de salut mental i, finalment, l'any 1999, el de recursos sociosanitaris (CMBD-RSS).

L'any 2003 els registres del CMBD unifiquen la gestió de la informació i la definició de les variables comunes a totes les xarxes.

El 20 de juny de 2012 entra en vigor la instrucció 06/2012 del CatSalut segons la qual, tota l’activitat d’atenció primària i d’atenció urgent del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), s’haurà de notificar als dos nous CMBD creats amb aquesta finalitat: el CMBD-AP i el CMBD-UR.

Com funciona?

Les dades es notifiquen al CMBD amb la periodicitat establerta per a cadascun dels àmbits (anual, trimestral, mensual o diària). Un cop validades i processades, s’analitzen les dades i s’elaboren els informes de qualitat de dades i de resultats que s’envien als proveïdors.

Tipus de variables

Les dades que recull el CMBD s'estructuren en un grup de variables comunes i unes altres d'específiques:

  • Variables que identifiquen el pacient: codi d'identificació personal (CIP), data de naixement, sexe, residència i història clínica.
  • Variables relacionades amb el procés: unitat proveïdora de serveis (UP), tipus d'activitat, règim econòmic, circumstància d'admissió i circumstància d'alta, data d'admissió i data d'alta.
  • Variables clíniques: diagnòstics i procediments codificats d'acord amb la classificació utilitzada en cadascun dels àmbits i de les entitats proveïdores.
  • Variables específiques de cada sistema, com les del CMBD-RSS, que permeten agrupar les valoracions de pacients en el sistema RUG (grups d'utilització de recursos).

Totes les especificacions dels CMBD consten en els respectius manuals de notificació que contenen informació sobre la tramesa de les dades i la descripció de totes les variables, tant les comunes com les específiques.

Normativa i manuals de notificació

La normativa i els manuals de notificació del CMBD s'han elaborat per garantir el màxim rigor i la màxima homogeneïtat en la codificació de les variables del registre del CMBD.

Sol·licitud de dades

Podeu sol·licitar dades del CMBD, complint sempre la normativa vigent de confidencialitat, mitjançant l'imprès de sol·licitud, que cal enviar degudament signat, per correu ordinari, a:

CatSalut. CMBD
Travessera de les Corts, 131-159
Edifici Olímpia
08028 Barcelona

Per a mes informació, podeu enviar un correu electrònic a cmbd@catsalut.cat.

Informes i publicacions

A partir del registre del conjunt mínim bàsic de dades (CMBD) s'elaboren diversos informes i publicacions.

Enllaços relacionats

Data d'actualització:  18.05.2017