• Imprimeix

TSI Cuida'm

Aquesta targeta sanitària identifica aquelles persones que per les seves característiques clíniques específiques necessiten un conjunt d’actuacions diferenciades en la seva relació amb els professionals i els serveis sanitaris.

Identificar des del mateix moment d’accés als serveis de salut les persones amb la TSI Cuida’m permet que siguin immediatament reconegudes per l’equip assistencial i se’ls pugui prestar una atenció diferenciada i més adaptada a les seves necessitats.

Objectius de la TSI Cuida’m

 • Millorar l’atenció amb un tracte més adequat a les necessitats especials que requereixen aquestes persones.
 • Facilitar la relació dels professionals amb aquestes persones i assegurar una comunicació més fluïda i precisa amb elles i amb els seus familiars o cuidadors.
 • Facilitar que els familiars o cuidadors puguin acompanyar aquestes persones a les visites, l’atenció urgent, les proves diagnòstiques i els trasllats en ambulàncies, sempre que ho permeti la situació clínica.
 • Facilitar a aquestes persones perquè puguin seguir de manera correcta les indicacions i els tractaments prescrits pels professionals.

Quines persones es poden identificar amb la TSI Cuida’m?

Les persones amb les patologies o diagnòstics següents:

 • Demència (amb un nivell d’afectació cognitiu moderat, GDS a partir de 4).
 • Discapacitat intel·lectual greu i profunda.
 • Discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta.
 • Trastorns de l’espectre autista.
 • Dany cerebral.

Implantació de la TSI Cuida’m a tot Catalunya

Des de novembre de 2015, d’acord amb els objectius del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, la TSI Cuida’m ja està implantada a tot el territori de Catalunya. El CatSalut va començar el desplegament del projecte el desembre de 2012 a través de la prova pilot iniciada a  determinats territoris i centres de les regions sanitàries Girona, Catalunya Central i Barcelona. El 15 de juliol de 2013, el pilotatge es va implantar a l’àmbit de Barcelona ciutat i, a partir de l’1 de juny de 2014, la TSI Cuida’m ja es podia sol·licitar també a tot el territori de les regions sanitàries Girona i Catalunya Central, tot ampliant el de la Regió Sanitària Barcelona. Al 2015 s’ha anat estenent progressivament a la resta de regions sanitàries.

Com es sol·licita la TSI Cuida’m

La sol·licitud de la TSI Cuida’m la fan els metges, bé a proposta o bé a sol·licitud de la persona assegurada o del seu representant (familiar o tutor), mitjançant l’imprès corresponent, el qual haurà d’incloure la valoració del facultatiu.

 • En les patologies de demències i dany cerebral poden fer la sol·licitud els metges de l'atenció primària.
 • Per a la resta de patologies, les sol·licituds les poden fer el psiquiatres i psicòlegs dels centres de salut mental d’adults (CSMA), i infantils i juvenils (CSMIJ) i els serveis especialitzats en salut mental per a discapacitat intel·lectuals (SEMSDI) ateses en els centres de desenvolupament. També els pediatres d'atenció primària en el cas dels infants.

Per a més informació sobre tot el procediment podeu consultar el document TSI Cuida’m, la targeta sanitària per a persones especialment vulnerables que necessiten una atenció diferenciada, elaborat pel CatSalut.

Data d'actualització:  28.10.2015