• Imprimeix

Comissió de Valoració Tècnica de les Sol·licituds

La valoració per a la designació de les UEC la porta a terme la Comissió de Valoració Tècnica de les Sol·licituds.

Funció

La seva funció és realitzar una valoració tècnica de la sol·licitud i la documentació aportada pels proveïdors que volen optar a ser UEC per a un grup d’MM.
La valoració es basa en els criteris establerts en l’annex 2 de la Instrucció 12/2014 del CatSalut.

Composició

Membres comuns

Presidència: el director o directora de l’Àrea d’Atenció Sanitària o la persona en qui delegui.
Vocalia:

 • Del CatSalut 
  • Un representant de l’Àrea de Recursos Econòmics o de l’Àrea d’Entitats Públiques, Patrimoni i Inversions.
  • Un representant de la Gerència d’Atenció Ciutadana.
  • Dos representants de la l’Àrea d’Atenció Sanitària.
  • Un representant de l’Àrea del Medicament.
  • Dos representants de les regions sanitàries, un dels quals ha de ser de la Regió Sanitària Barcelona.

 • Del Departament de Salut
  • Un representant de la Direcció General de Planificació en Salut.
  • Un representant de la Subdirecció General d'Ordenació i Qualitat Sanitàries i Farmacèutiques.
  • Un representant de la Subdirecció General de la Cartera de Serveis i el Mapa Sanitari.

 •  Un representant d’associacions de pacients.

Secretaria: personal tècnic del Programa d’MM del CatSalut.


Membres específics

La Comissió pot considerar oportú consultar un expert o un grup d’experts, amb l’objectiu de definir criteris específics a tenir en compte en la proposta de designació i/o avaluació de les UEC. S’ha de vetllar per tal que els experts consultats no tinguin cap conflicte d’interessos.
En funció del tipus d’MM o del grup d’MM, poden formar part de la Comissió de Valoració Tècnica de les Sol·licituds fins a un màxim de quatre vocals addicionals.

Data d'actualització:  31.08.2018