• Imprimeix

Comissió de Valoració Tècnica de les Sol·licituds

La valoració per a la designació de les UEC la porta a terme la Comissió de Valoració Tècnica de les Sol·licituds.

Funció

La seva funció és realitzar una valoració tècnica de la sol·licitud i la documentació aportada pels proveïdors que volen optar a ser UEC per a una MM o grup d’MM.
La valoració es basa en els criteris establerts en l’annex 2 de la Instrucció 12/2014 del CatSalut.

Composició

Membres comuns

 • President: el director de l’Àrea d’Atenció Sanitària del CatSalut.
 • Vocals:
  • un representant de la Gerència de Serveis assistencials.
  • un representant de la Gerència d’Atenció Ciutadana.
  • un representant de la Gerència de Farmàcia i del Medicament.
  • dos representants de les regions sanitàries, una de les quals és la Regió Sanitaria Barcelona.
  • un representant de la Direcció General de Planificació i Recerca del Departament de Salut.
  • un representant de les associacions de malalts.
 • Secretaria: la persona coordinadora del Pla d’acció en MM del CatSalut.


Membres específics

La Comissió pot considerar oportú consultar un expert o un grup d’experts, amb l’objectiu de definir criteris específics a tenir en compte en la proposta de designació i/o avaluació de les UEC. S’ha de vetllar per tal que els experts consultats no tinguin cap conflicte d’interès.
En funció del tipus d’MM o del grup d’MM, poden formar part de la Comissió de Valoració Tècnica de les Sol·licituds fins a un màxim de quatre vocals addicionals.

Data d'actualització:  14.03.2017