• Imprimeix

Criteris de designació

La designació de les UEC es basa en l'avaluació dels criteris següents:

1. Alt nivell de coneixements i experiència, demostrat pel volum d'activitat assistencial, de derivacions i segones opinions, publicacions científiques, professionals experts, activitats de formació, etc.

2. L'existència d'un equip multidisciplinari constituït per a l'atenció a l'MM o grup d'MM: permet la concentració i coordinació dels professionals d'atenció especialitzada, per fer front a les necessitats clíniques de la persona afectada d'una MM (necessitats diagnòstiques, terapèutiques, de rehabilitació, pal·liatives, etc.).

3. Proposta organitzativa de la UEC definida en un pla funcional amb:

  • els criteris i circuits d'accés a la UEC i organitzatius per garantir el treball en xarxa de la UEC amb els diferents nivells assistencials;
  • les funcions i competències de l'equip multidisciplinari;
  • les condicions d'ús del tractament de l'MM;
  • la funció de gestió de cas;
  • les formes de col·laboració amb la resta de recursos assistencials (incloses altres UEC) per garantir la continuïtat de l'atenció en les diferents fases de la malaltia;
  • la identificació del responsable del pacient a la UEC, i
  • les bases per a la tasca de consultoria (interlocutors, formes de comunicació, etc.).

En cas que la sol·licitud d'UEC sigui el resultat de la sinergia de més d'un centre, cal adjuntar-hi les especificitats següents:

  • una introducció que justifiqui el perquè de l'aliança i que faci especial referència a la complementarietat de les activitats dels centres;
  • un diagrama o algoritme on es visualitzi en quin moment o moments és necessària la intervenció de cadascun dels centres (cal il·lustrar si es tracta d'intervencions simultànies en el temps, consecutives, etc), i
  • una descripció detallada de l'organització funcional entre els centres que conformen la unitat, especialment en el que fa referència als criteris i circuits d'accés i de comunicació entre els centres i amb el pacient.

4. L'existència d'un protocol de transició en totes les UEC pediàtriques: s'ha d'organitzar la col·laboració amb la UEC d'adults que garanteixi la continuïtat de l'atenció de la infància a l'adolescència i l'edat adulta (annex 4).

 

La designació de les UEC està condicionada al compromís de complir amb els criteris següents:

5. Disposar d'un protocol per a l'MM o pel grup temàtic d'MM.

6. Identificar la figura de gestor de cas per a cada persona afectada d'MM, amb la funció de coordinar i organitzar els processos assistencials i de garantir la informació i l'acompanyament del malalt i la seva família.

7. Exercir la funció de consultoria i assessorament a la xarxa de serveis.

8. Utilitzar el document d'Acord individualitzat de seguiment compartit per als casos amb MM que necessitin un seguiment especial o un tractament farmacològic d'alta complexitat: s'ha d'emplenar el document d'Acord amb l'hospital de referència territorial i, si escau, amb l'atenció primària de referència, tal com s'indica a l'annex 3 d'aquesta Instrucció.

9. Utilitzar les TIC per facilitar el treball en xarxa (HCCC, etc.).

10. Participar en el registre de malalties minoritàries de Catalunya i facilitar les dades al CatSalut.

11. Contribuir a la investigació capdavantera (millorar la comprensió de la malaltia, optimitzar el diagnòstic, l'assistència, el tractament, etc.).

12. Desenvolupar una política d'innovació i transferència de coneixement a la xarxa (formació de professionals, informació de pacients i famílies, etc.).

13. Col·laborar amb associacions de pacients.

 

Tanmateix, la designació d'UEC està condicionada al compromís de col·laborar amb les altres UEC de Catalunya que siguin designades per a la mateixa MM o grup temàtic d'MM. La xarxa d'UEC ha de:

14. Consensuar protocols i/o guies de pràctica clínica per a la seva aplicació.

15. Establir la freqüència de les reunions de grup: tasca de consultoria de casos complexos, etc.

16. Establir sinergies entre les UEC per garantir una estratègia terapèutica integrada (àmbit combinat d'UEC per cobrir totes les necessitats dels pacients amb MM).

17. Consensuar com es farà la participació en el registre de malalties minoritàries de Catalunya, amb l'acompanyament del CatSalut.

18. Organitzar/compartir la participació en assajos clínics.

19. Contribuir a posar en comú els nous coneixements de l'àrea d'expertesa del grup.

20. Relació amb altres unitats expertes en MM: nacionals, europees i/o internacionals.

21. Contribuir amb el CatSalut en la creació d'indicadors d'avaluació de l'assistència sanitària en aquesta/es MM.

 

El procediment de designació d'UEC) en MM a Catalunya s'estableix mitjançant la resolució corresponent.

Data d'actualització:  31.08.2018