• Imprimeix

Definició d'UEC i de XUEC

Unitat funcional amb experiència i coneixement en l’atenció a l’MM, que compleix els requeriments de l’annex 2 de la Instrucció 12/2014 del CatSalut. La funció principal de les UEC és fer el diagnòstic clínic i el pla d’atenció, que inclou l’estratègia terapèutica i de seguiment de la persona afectada d’una MM. A més, actua de líder en la xarxa d'atenció d'una MM o grup temàtic d'MM, i facilita el procés de transferència del coneixement, de la innovació i de l'accessibilitat als protocols clínics als hospitals de referència territorial i als professionals de la xarxa d’atenció especialitzada i d'atenció primària.

El CatSalut preveu la possibilitat que centres del SISCAT puguin establir convenis entre si per configurar una UEC. En aquest cas, la unió es basa en la sinergia dels centres per garantir el compliment dels requeriments sol·licitats pel CatSalut en l’atenció a les MM. No obstant això, perquè els centres puguin formar una aliança, és necessari que compleixin els requeriments següents:

  • Formar part de la llista de centres del SISCAT.
  • Designar un únic responsable per a la unitat resultant de l'aliança.
  • Comptar amb l'existència de circuits i activitats que garanteixin la continuïtat assistencial i la fluïdesa de la comunicació entre els centres que formen la unitat i amb els pacients.
  • Presentar els documents exposats a l’apartat Documentació a presentar.

La xarxa permet reconèixer i aprofitar l'experiència i el coneixement de més d'una unitat per crear grups d'UEC que treballen de forma coordinada entre si per atendre una MM o un grup temàtic d'MM, i que utilitzen protocols consensuats.

Data d'actualització:  01.08.2018