• Imprimeix

Documentació a presentar

La documentació requerida durant el procediment de reconeixement i de renovació de les UEC inclou:

Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica (UEC)

Aquest document l'ha d'emplenar la unitat sol·licitant, i l’ha de presentar al CatSalut dins del període estipulat en la convocatòria a la qual es vol optar per ser UEC.

La sol·licitud inclou diferents apartats, que fan referència a:

 1. Dades del centre/s sol·licitant/s.*
 2. Nom i dades de contacte del responsable/s de la sol·licitud.*
 3. Nom de l’MM o grup temàtic d’MM per a les quals es presenta la sol·licitud.
 4. Dades sobre l’experiència acumulada.
 5. Dades de l’equip multidisciplinari.
 6. Espais destinats a informar de la documentació que s’adjunta a la sol·licitud, per facilitar la revisió de la correcta recepció de tots els documents enviats: pla funcional, currículums de l’equip multidisciplinari, etc.
 7. Llistat dels compromisos adquirits per la UEC.
 8. Nom i cognoms de la persona responsable de la UEC (exercirà les funcions d’interlocutor amb el CatSalut).
 9. Signatura del director/a mèdic/a i del/de la gerent del centre que certifiquen la seva conformitat i el seu suport a la sol·licitud.*

* En cas que la sol·licitud d’UEC sigui el resultat de la sinergia de més d’un centre, cal que els centres emplenin i signin aquests apartats.

Documents a adjuntar

Cal adjuntar tots els documents que s’han citat en la Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica:

 1. El pla funcional, amb tots els continguts especificats en la Instrucció 12/2014 del CatSalut:
  • Funcions i competències de l’equip multidisciplinari.
  • Criteris i circuits d’accés a la UEC.
  • Criteris i circuits organitzatius de la UEC.
  • Condicions d’accés al tractament farmacològic.
  • Identificació i gestió de les funcions de gestió de cas.
  • Circuits i col·laboració amb dispositius comunitaris (centres de desenvolupament infantil i atenció precoç [CDIAPS], Programa d’atenció domiciliària i equips de suport [PADES], centres de rehabilitació, centres especials de treball, EAIA, centres de dia, escoles, etc.).
  • Mecanismes per a la comunicació i informació a les famílies.
  • Bases per a la tasca de consultoria.
  • Deixar constància de l’establiment d’un responsable clínic del pacient a la UEC.


  En cas que la sol·licitud d’UEC sigui el resultat de la sinergia de més d’un centre, cal tenir en compte les especificitats següents:

  • Una introducció que justifiqui el perquè de l’aliança, fent especial referència a la complementarietat de les activitats dels centres.
  • Un diagrama o algoritme on es visualitzi en quin moment/s es necessita la intervenció de cadascun dels centres (il·lustrar si es tracta d’intervencions simultànies en el temps, consecutives, etc.).
  • Una descripció detallada de l’organització funcional entre els centres que conformen la unitat, especialment pel que fa referència als criteris i circuits d’accés i de comunicació entre els centres i el pacient.

 2. El protocol de transició d’hospital pediàtric a hospital d’adult, en cas que la sol·licitud sigui per a una MM o grup temàtic d’MM a l’edat pediàtrica. El procés de transició requereix del compliment dels criteris següents:
  • Un acord mutu entre la UEC emissora i la UEC receptora amb relació a la GPC i/o al protocol clínic a seguir.
  • Que la UEC receptora del malalt, d’acord amb el model d’atenció a les MM, disposi d’un equip multidisciplinari, de professionals interlocutors, i tingui definida la funció gestora de cas.
  • Un procés actiu de preparació prèvia per les dues parts amb:
   • un pla individualitzat i planificat de transició: informació al pacient i la seva família i  valoració de les necessitats  sanitàries, psicològiques, socials i educatives per part de la unitat emissora;
   • un procés de contacte entre les dues unitats on s’informi i es debati entorn de les necessitats sanitàries i socials del malalt i el tipus d’atenció que necessita, i
   • la informació del canvi a l’EAP de l’ABS i a l’hospital territorial de referència del malalt.
  • Una fase de traspàs del cas que garanteixi el trasllat de tota la informació i l’assessorament clínics al nou equip assistencial.
  • Una fase posterior al traspàs que garanteixi el manteniment dels vincles del malalt amb el servei de pediatria i la consultoria per part dels professionals emissors del cas. La nova UEC establirà els lligams pertinents amb la família, l’ABS i l’hospital de referència territorial del malalt.

 3. El currículum de cadascun dels membres de l’equip multidisciplinari amb coneixements específics en l’MM o grup d’MM per a la qual presenteu la sol·licitud.

 4. Tots els documents referents a l’activitat científica i de formació de la unitat sol·licitant: publicacions científiques, documents de les activitats de formació realitzades, documentació de les jornades, etc.

 5. En cas que la unitat que fa la sol·licitud sigui el resultat de la sinergia de més d’un centre, cal adjuntar un document de Conveni que ha d’incloure les signatures dels gerents i dels directors mèdics dels centres que formen l’aliança (cal revisar els requisits exposats en l’apartat Definició d'UEC i de xarxa d'UEC).
Data d'actualització:  07.07.2015