• Imprimeix

Documentació a presentar

La documentació requerida durant el procediment de reconeixement i de renovació de les UEC inclou:

Llistat de verificació de les sol·licituds de reconeixement d’unitats d'expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM)

Aquest document l’ha d’emplenar la unitat sol·licitant, i l’ha de presentar al CatSalut dins del període estipulat en la convocatòria a la qual es vol optar per ser UEC. Només cal presentar-lo una vegada, independentment de si la unitat sol·licitant està formada per més d’un centre.

Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM)

Aquest document l'ha d'emplenar la unitat sol·licitant, i l’ha de presentar al CatSalut dins del període estipulat en la convocatòria a la qual es vol optar per ser UEC.

La sol·licitud inclou diferents apartats, que fan referència a:

  1. Dades del centre o centres sol·licitants.*
  2. Nom i dades de contacte de la persona o persones responsables de la sol·licitud.*
  3. Nom de l’MM o grup temàtic d’MM per a les quals es presenta la sol·licitud.
  4. Dades sobre l’experiència acumulada.
  5. Dades de l’equip multidisciplinari.
  6. Espais destinats a informar de la documentació que s’adjunta a la sol·licitud, per facilitar-ne la revisió de la correcta recepció: pla funcional, currículums de l’equip multidisciplinari, etc.
  7. Llistat dels compromisos adquirits per la UEC.
  8. Nom i cognoms de la persona responsable de la UEC (que exerceix les funcions d’interlocució amb el CatSalut).
  9. Signatura del director mèdic o directora mèdica i del o de la gerent del centre, que certifiquen la seva conformitat i el seu suport a la sol·licitud.*

* En cas que la sol·licitud d’UEC sigui el resultat de la sinergia de més d’un centre, cal que tots els centres emplenin i signin aquests apartats.

Data d'actualització:  20.08.2018