• Imprimeix

Preguntes freqüents

1. On puc trobar quines malalties s’inclouen en una convocatòria de designació de XUEC?

Cada convocatòria es crea per a un grup de malalties minoritàries (MM) i té associat un document on s’especifica el llistat de malalties incloses (i com s’han agrupat per àrees/subàrees). Aquesta informació ha estat treballada amb un grup de clínics experts i es tracta d’un llistat viu que permet incorporar nous diagnòstics del grup de MM amb el vistiplau dels coordinadors de la xarxa i del CatSalut.

2. On puc trobar els criteris de la convocatòria per saber si compleixo els requisits i decidir presentar-m’hi?

Cada convocatòria té associat un document on s’especifiquen els requeriments mínims que han de complir les unitats sol·licitants per optar a ser UEC (llistat de malalties incloses, activitat assistencial mínima, composició de l’equip de professionals, procediments diagnòstics, etc.). Els criteris de cada convocatòria es defineixen amb la col·laboració d’un grup de clínics experts.

3. El formulari Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM) és específic de cada convocatòria?

No, es tracta d’un formulari estàndard per a totes les convocatòries XUEC.

No obstant això, els requeriments concrets de cada convocatòria estan especificats en el document de convocatòria de designació.

4. Puc presentar-me a la convocatòria si soc referent en alguna o algunes àrees de la convocatòria però no en totes?

Sí, cada sol·licitant es pot presentar per al conjunt d’àrees identificades en la convocatòria o únicament per aquella(es) àrea(es)/subàrea(es) per a les quals vol optar a ser reconegut com a UEC, i tant per a l’edat pediàtrica (< 14 anys) com per a l’edat adulta.

5. Com he d’emplenar la sol·licitud si sóc una unitat integrada?

En cas que la unitat sol·licitant sigui el resultat de la sinergia de més d’un centre, cada centre ha d'emplenar una Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM). Els formularis de sol·licitud s’han de lliurar en un únic enviament, acompanyats del Llistat de verificació de les sol·licituds de reconeixement d’unitats d'expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM).

S’ha de lliurar un llistat de verificació per candidat, independentment del nombre de formularis de sol·licitud emplenats.

6. A sol·licitud, quina és la diferència entre responsable d’àrea i coordinador de la UEC?

En cada sol·licitud que es presenti s’ha d’identificar un únic coordinador.

La unitat sol·licitant es pot presentar per a una o més àrees de la convocatòria: cal explicitar els responsables de cadascuna de les àrees en la sol·licitud, i en cas que la unitat sol·licitant es presenti tant per l’edat pediàtrica com per l’edat adulta, han de constar ambdós responsables.

pf6-uec


7. Em
puc presentar a la convocatòria per Internet?

, les unitats sol·licitants que optin a ser UEC poden fer arribar les seves sol·licituds i la documentació requerida per correu electrònic, a l'adreça malalties.minoritaries@catsalut.cat.

Alternativament, els sol·licitants també poden presentar la documentació a través del Registre General de la seu central del CatSalut (travessera de les Corts, 131-159, 08028 Barcelona) o dels registres generals de les regions sanitàries (http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/catsalut-territori/).

8. Quins són els terminis de la convocatòria?

La unitat sol·licitant ha de lliurar la documentació requerida en la convocatòria dins del termini establert d’un mes, a comptar des del moment de la publicació de la convocatòria al web del CatSalut.

En el cas que manqui algun requisit o documentació, es requereix l’interessat perquè, en el termini de 10 dies hàbils, ampliable fins a 5 dies, esmeni la sol·licitud o aporti el document corresponent.

La valoració de les sol·licituds i la documentació aportada té un termini màxim de dos mesos (períodes inhàbils exclosos).

9. Com a centre candidat que opto a la designació d'UEC o com a centre ja designat puc ser auditat?

, en qualsevol moment del procés d’avaluació existeix la possibilitat d’auditar les unitats sol·licitants. A més, es pot demanar als centres informació complementària i aclariments sobre dubtes i altres qüestions de la documentació presentada. Les unitats ja designades que formin part d’una XUEC també poden ser auditades durant el període de validesa de la designació o en el moment de la renovació.

10. La designació d’una XUEC o d’un centre com a UEC és permanent?

No, el reconeixement inicial de les UEC per part del CatSalut es fa per un període de tres anys. La renovació de la designació de les UEC es porta a terme al final de l’esmentat període i, en cas que es renovi, es fa per igual període de tres anys.

11. Si el meu centre ja té una acreditació CSUR o forma part d’una xarxa europea de referència (ERN) relacionada amb les MM de la convocatòria, puc ser directament reconegut com a UEC?

No, per obtenir la designació d'UEC per a un grup temàtic de malalties minoritàries a Catalunya cal presentar-se a la corresponent convocatòria XUEC publicada al web del CatSalut. De tota manera, s’ha treballat per fer coincidir al màxim els apartats requerits i unificar criteris. Els currículums vitae dels professionals, per exemple, s’accepten en el format de presentació CSUR o ERN.

A l’apartat 6 de la Sol·licitud de reconeixement d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties minoritàries (MM) es tenen en compte els reconeixements previs de la unitat com a CSUR o participació en ERN.

 

Data d'actualització:  02.08.2018