• Imprimeix

Procediment de designació

La Resolució del director del CatSalut d'1 d'agost de 2018 estableix les línies generals del procediment de reconeixement de les UEC a Catalunya.

 1. Obertura de la convocatòria. El CatSalut fa públiques a través del web del CatSalut les convocatòries de designació de xarxes d'unitats d'expertesa clínica (XUEC) per a grups d'MM. Cada convocatòria especifica:
  • El grup o grups temàtics d’MM per als quals s’inicia el procés de designació d'UEC.
  • La documentació requerida.
  • Els terminis per a la presentació de les sol·licituds.

 2. Presentació de sol·licituds. Els proveïdors del CatSalut que optin a ser UEC poden fer arribar les seves sol·licituds i la documentació requerida per correu electrònic (a l'adreça malalties.minoritaries@catsalut.cat) o a través del Registre General de la seu central del CatSalut o dels registres generals de les regions sanitàries.
  En cas que la UEC sigui fruit d’un acord entre dos centres, s’ha de presentar un únic formulari de sol·licitud.
  La documentació requerida s’ha de lliurar dins del termini establert d’un mes, a comptar des del moment de la publicació de la convocatòria al web del CatSalut.

 3. Valoració tècnica de les sol·licituds. Un cop finalitzat el període de recepció de les sol·licituds, la Comissió de Valoració Tècnica de les Sol·licituds duu a terme la valoració tècnica de la documentació dels candidats. És un òrgan deliberatiu.
  Aquest procediment es pot perllongar fins a 2 mesos, i es fa d’acord amb els criteris exposats a l’annex 2 de la Instrucció 12/2014 del CatSalut (el Text consolidat d’aquesta Instrucció es va aprovar mitjançant la Instrucció 12/2015 del CatSalut).

 4. Resolució de designació. La Comissió de Designació emet el corresponent informe-proposta. La Direcció de l’Àrea d’Atenció Sanitària dona la conformitat a la proposta, si és el cas. La Direcció del CatSalut emet la corresponent resolució de designació.

 

El CatSalut pot resoldre deixar sense efecte la designació de les UEC, tant en la valoració inicial com en l’avaluació de seguiment posterior, o d’acord amb l’adequació de la capacitat de resolució efectiva dels problemes de salut.

Esquema del procediment de designació d’UEC a Catalunya. El procediment consta de 4 passos: 1) obertura de convocatòria; 2) presentació de sol·licituds; 3) valoració de la documentació, i 4) designació de les UEC. Finalment, es procedeix a la difusió de les designacions d’UEC, tant als professionals com a la ciutadania, a través del web del CatSalut.

Data d'actualització:  02.08.2018