• Imprimeix

Procediment de designació d'UEC

La Resolució del director del CatSalut de 27 de juliol de 2015, estableix les línies generals del procediment de reconeixement de les UEC a Catalunya.

 1. Obertura de la convocatòria. El CatSalut fa públiques a través del web del CatSalut les convocatòries de designació d'UEC en MM. Cada convocatòria especifica:
  • Les MM o grups temàtics d’MM per a les quals s’inicia el procés de designació d'UEC.
  • La documentació requerida.
  • Els terminis per a la presentació de les sol·licituds.

 2. Presentació de sol·licituds. Els proveïdors del CatSalut que optin a ser UEC poden fer arribar les seves sol·licituds i la documentació requerida a través del correu electrònic (malalties.minoritaries@catsalut.cat) o a través del Registre General de la seu central del CatSalut o dels registres generals de les regions sanitàries.
  En cas que la UEC sigui fruit d’un acord entre dos centres, s’ha de presentar un únic imprès de sol·licitud.
  El lliurament de la documentació requerida s’ha de realitzar dins del termini establert d’un mes, a comptar des del moment de la publicació de la convocatòria en el web del CatSalut.

 3. Valoració tècnica de les sol·licituds. Un cop finalitzat el període de recepció de les sol·licituds, la Comissió de Valoració Tècnica de les Sol·licituds duu a terme la valoració tècnica de la documentació dels candidats. És un òrgan deliberatiu.
  Aquest procediment es pot perllongar fins a 2 mesos, i es fa d’acord amb els criteris exposats a l’annex 2 de la Instrucció 12/2014 del CatSalut.

 4. Resolució de designació. La Comissió de Designació emet el corresponent informe-proposta. El director de l’Àrea d’Atenció Sanitària dóna la conformitat a la proposta, si és el cas. El director del CatSalut emet la corresponent resolució de designació.

 

El CatSalut pot resoldre deixar sense efecte la designació de les UEC, tant en la valoració inicial com en l’avaluació de seguiment posterior, o d’acord amb l’adequació de la capacitat de resolució efectiva dels problemes de salut.

Esquema del procediment de designació d’UEC a Catalunya. El procediments consta de 4 passos: (1) obertura de convocatòria, (2) presentació de sol·licituds, (3) valoració de la documentació i (4) designació de les UEC. Finalment, es procedeix a la difusió de  les designacions d’UEC, tant als professionals com a la ciutadania, a través del web del CatSalut.

Data d'actualització:  01.09.2015