VINCat
  • Imprimeix

Indicadors

Objectiu 1: Objectius generals de la prevalença de la infecció nosocomial global (ING) i dels indicadors de procés (IP)

Objectius generals de la prevalença de la infecció nosocomial global (ING) i dels indicadors de procés (IP).

Objectiu 2: Objectiu general de la vigilància de la bacterièmia nosocomial relacionada amb l'ús dels catèters venosos vasculars

El programa VINCat contempla que la vigilància de la bacterièmia associada amb l'ús dels catèters vascular venosos es faci de forma continuada durant tot l'any i prospectiva a totes les Unitats d'Hospitalització, incloses les àrees per l'atenció dels pacients crítics.

Objectiu 3: Vigilància de la infecció de Localització Quirúrgica

El programa de vigilància quirúrgica del VINCat està dirigit a aquells procediments quirúrgics relativament comuns o que presenten un elevat risc d'infecció.

Objectiu 4: Vigilància de la infecció nosocomial a les unitats de cures intensives (in-UCIs)

La vigilància de la infecció nosocomial a les UCIs (IN-UCIs) és un component essencial del VINCat. A les unitats de crítics es troben ingressats els pacients de major gravetat, sotmesos a procediments molt invasius i a tractaments antibiòtics d'ampli espectre.

Objectiu 5: Vigilància de microorganismes amb problemes específics de resistència antibiòtica

Vigilància de Staphylococcus aureus resistent a la meticil·lina (SARM) i de les infeccions associades a Clostridium difficile.

Objectiu 6: Programa d’optimització de l’ús d’antimicrobians (PROA) als hospitals de Catalunya

L'actual complexitat en el maneig de les Malalties Infeccioses i l'augment de les resistències als antibiòtics fa imprescindible l'establiment de programes d'optimització de l'ús d'antibiòtics (PROA) en els centres sanitaris.

Objectiu 7: Vigilància de les infeccions en els Centres Sociosanitaris

Establir un programa de vigilància estandarditzat que permeti determinar les principals infeccions nosocomials que afecten els pacients ingressats en els centres sociosanitaris de Catalunya.

Objectiu 8: Vigilància de les infeccions en les unitats de pediatria i neonatologia

Establir un programa de vigilància estandarditzat que permeti monitorar la incidència de bacterièmia relacionada amb catèter venós central (BRCVC) a les Unitats de Cures Intensives Pediàtriques (UCIP) i Neonatals (UCIN) dels Hospitals de Catalunya.

Objectiu 9: Vigilància de la Higiene de Mans als Hospitals de Catalunya (VINCat)

El Departament de Salut s'ha adherit a l'estratègia d'HM marcada per la OMS per millorar el compliment de higiene de mans als centres sanitaris de Catalunya establint un Pla d'actuació. En aquest context, el programa VINCat, com a centre de vigilància per la reducció de la infecció relacionada amb l'atenció sanitària, incorpora a partir de l'any 2014, indicadors relacionats amb el compliment de la higiene de mans en els hospitals catalans.