VINCat
  • Imprimeix

Antecedents

Les infeccions nosocomials (IN) constitueixen un problema important de salut pública, tant per la morbiditat i mortalitat que causen, com pel cost econòmic que representen. La conscienciació d’usuaris, professionals i gestors sanitaris envers aquest tema és cada cop més alta i tothom està d’acord amb la necessitat d’aplicar sistemes de vigilància i mesures de control adequades.

Introducció

Les infeccions nosocomials (IN) constitueixen un problema important de salut pública, tant per la morbiditat i mortalitat que causen, com pel cost econòmic que representen. La conscienciació d'usuaris, professionals i gestors sanitaris envers aquest tema és cada cop més alta i tothom està d’acord amb la necessitat d’aplicar sistemes de vigilància i mesures de control adequades.

Als hospitals de Catalunya hi ha una llarga tradició en l’intent de control de les infeccions nosocomials. En general, les iniciatives que s’han dut a terme han estat mancades d’un lligam comú, encara que des d’entitats com les Societats de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica, Salut Pública, Medicina Intensiva i l’Associació Catalana d’Infermeres de Control Infecció, entre d’altres, s’han impulsat durant els darrers anys diversos projectes i debats relacionats amb aspectes concrets de la IN. Les taxes de prevalença de la IN global es coneixen per les dades de l’estudi EPINE, que es realitza des de 1990 en un gran nombre de centres de tot l’Estat.

Del VINICS al VINCat

Per altra banda, l’any 1999, als hospitals de l’ICS es va posar en marxa un programa comú de vigilància de les IN, anomenat VINICS, que en l’actualitat es pot considerar ja consolidat. Entre els actius més importants d’aquest programa destaquen la implantació progressiva del concepte de treball en equip, la incorporació d’infermeres amb dedicació exclusiva als equips de control d’infecció i la consecució de reduccions significatives en alguns indicadors.

Així doncs, la situació actual al nostre país no és dolenta, encara que no existeix un sistema organitzat de recollida sistemàtica de dades i aplicació de protocols que proveeixi a tota la xarxa hospitalària.

En l'elaboració del programa VINICS, el primer pas del grup de treball multicèntric va ser definir els objectius generals així com el model i el mínim comú denominador assolible per a tots els centres i desprès es van concretar indicadors, sistemes de vigilància i estàndards. Es va pretendre tenir un model que permetés treballar en equip, de forma coordinada, utilitzant els mateixos protocols, definicions i sistemes de recollida de dades, però garantint la independència en l'organització interna de cada centre. En aquest sentit, es va insistir molt en la importància de fugir de corporativismes en el moment de distribuir la feina i les responsabilitats a nivell de cada centre: no es va parlar d’especialitats, sinó de competència, experiència i disponibilitat. Es va considerar imprescindible que cada centre disposés d’infermera (es) de control d’infecció dins de l’equip de treball.

En el model VINICS, la comissió d’infeccions de cada centre assumeix la responsabilitat del control de la infecció en l'hospital; de la comissió depenen funcionalment un equip de control de la infecció, que ha de realitzar les tasques de vigilància epidemiològica acordades i posar en pràctica les mesures de control adients i un comitè d’antibiòtics, que s’ha de fer càrrec de l’elaboració, implementació i seguiment de la política d’antibiòtics del centre. Per tal de coordinar els equips dels hospitals, analitzar les dades i informar al centre corporatiu, es va constituir un grup permanent representatiu de les comissions.

L’experiència positiva del programa VINICS ha portat a plantejar la conveniència de disposar d’un programa similar a nivell de tots els hospitals de Catalunya. De fet, la gran majoria d’hospitals de la XHUP disposen d’una comissió d’infeccions operativa i de programes de vigilància i control de les IN, tal com es recomana al Pla de Salut. Alguns d’aquests hospitals tenen molta experiència en el tema i bastants han incorporat ja aquests darrers anys objectius i indicadors de vigilància semblants als del VINICS. La implantació d’un programa homogeni comú ha de representar un avenç important pel nostre país pel que fa a la lluita contra les IN, aportant un notable grau de maduresa al nostre sistema de salut. És lògic que aquest nou programa de vigilància de les IN als hospitals de Catalunya, basat en gran part en la feina que s’ha fet als hospitals de l’ICS i que incorpora en gran mesura la seva filosofia i model organitzatiu, s’anomeni VINCat.

Data d'actualització:  25.04.2017