VINCat
  • Imprimeix

Qui hi pot participar

Els pilars fonamentals del programa són l’hospital i el centre coordinador. El programa tindrà com a referència el Consell Assessor en Infeccions Nosocomials del Departament de Salut, al que informarà periòdicament.

El model es basa en que cada centre hospitalari que s’incorpori al programa ha de tenir una comissió d’infeccions autònoma, amb al seu equip de control d’infecció, que aplicarà els protocols de vigilància i remetrà les dades al centre coordinador.

L’hospital disposarà de tota la informació sobre les seves dades i les agregades i haurà de dissenyar les seves estratègies de millora, d’acord amb el seu criteri i la política de l’administració.

En esquema, l’organització i les funcions podrien ser:

Comissió d’infeccions

En el model organitzatiu que es proposa, la Comissió d’infeccions té la responsabilitat del control de la infecció en l’hospital; les seves competències inclouen tot el que està relacionat amb la prevenció i el control de les infeccions que es poden transmetre als malalts, al personal sanitari i als visitants.

La composició de la Comissió pot variar d’un hospital a un altre, però hauria d’incloure membres dels serveis de Medicina Interna i/o Malalties Infeccioses, Cirurgia i/o Trauma, Microbiologia, Medicina Preventiva, Cures Intensives i Farmàcia, sempre que fos possible, així com membres de la Divisió d’infermeria i dels serveis de Qualitat.

Les funcions de la Comissió estant ja ben definides; conceptualment les englobem en cinc grans apartats:

  • Anàlisi del tots els problemes relacionats amb la infecció hospitalària, tant endèmica com epidèmica,
  • Disseny dels sistemes de vigilància i de les mesures de control,
  • Seguiment dels indicadors, dels estàndards i dels objectius de reducció,
  • Coordinació de política d’antibiòtics, desinfectants, esterilització i
  • Higiene hospitalària relació amb altres comissions, institucions i Administració.

Equip de control d’infecció nosocomial

Aquest equip, depenent funcionalment de la Comissió d’Infeccions, és un component essencial del model organitzatiu. Fins ara, el seu paper no ha estat ben definit, perquè com a tal equip no existia en la majoria dels nostres hospitals. La seves funcions més importants són realitzar les tasques de vigilància epidemiològica acordades per la Comissió d’infeccions i posar en pràctica les mesures de control adequades.

Aquest equip ha d’ésser competent en epidemiologia clínica (formació i experiència clínica i coneixement de l’epidemiologia de les malalties infeccioses). La composició pot variar segons les circumstàncies i mida dels diferents hospitals, però com a mínim constarà d’un metge amb dedicació preferent i una infermera de control d’infecció per cada 250 llits amb dedicació complerta.

L’equip ha de treballar coordinat amb el Servei de Microbiologia i els diferents serveis clínics, en especial els que tenen infeccions hospitalàries amb més freqüència.

L’equip es farà responsable, amb l’ajut administratiu que calgui, d’introduir les dades recollides a les bases de dades corresponents i de fer arribar la informació a la Comissió d’Infeccions. També haurà de notificar a la Comissió la possible existència de qualsevol brot epidèmic.

Data d'actualització:  16.01.2018