• Imprimeix

Formularis dels procediments de pagament a proveïdors

Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors particulars

Aquest formulari l’ha d’emplenar qualsevol persona física o jurídica creditora del CatSalut que acrediti el dret a percebre una prestació econòmica amb càrrec als pressupostos del CatSalut com a contraprestació pels serveis, els subministraments i les obres que presti al CatSalut, així com de les subvencions o transferències que tingui atorgades.

S’han d’emplenar totes les dades que identifiquen el creditor i també les dades bancàries amb format IBAN i el codi SWIFT/BIC, les quals han d’estar conformades necessàriament per l’entitat bancària o d’estalvi.

Aquesta Sol·licitud ha d’estar sempre signada pel creditor, tant si demana una alta, una baixa, com una alta i una baixa.

Sol·licitud de reconeixement de cessió de facturació

La cessió de crèdits és un negoci jurídic bilateral, mitjançant el qual es substitueix el creditor per un altre amb la mateixa obligació. És a dir, el titular del dret de crèdit (cedent o endossant) transmet aquest dret a un altre (cessionari o endossatari), normalment una entitat financera que passa a ser la creditora de l’obligació davant l’Administració.

Mitjançant la Sol·licitud de reconeixement de  cessió  de facturació el creditor cedeix la titularitat dels crèdits als quals tingui dret de cobrament derivats de la contraprestació econòmica pels serveis, els subministraments i les obres que presti al CatSalut, així com de les subvencions o transferències que tingui atorgades, a favor d’una empresa cessionària.

Tant l’apoderat del creditor com el representat de l’empresa cessionària han de signar aquesta Sol·licitud. Així mateix, és necessària la conformitat de l’entitat financera d’aquestes dades bancàries.

La signatura, vigència i suficiència de poders del creditor haurà de ser legitimada per una notaria en el revers d’aquesta Sol·licitud. En cas que l’empresa cessionària no sigui una entitat financera, també caldrà la legitimació de la seva signatura.

Sol·licitud de transferència bancària amb caràcter irrevocable

La domiciliació irrevocable de transferències facilita als creditors del CatSalut l’obtenció de línies de finançament de crèdit.

Mitjançant aquesta Sol·licitud el creditor domicilia amb caràcter irrevocable les transferències que resultin al seu favor en concepte de contraprestació econòmica pels serveis, els subministraments i les obres que realitzi al CatSalut, així com de les subvencions o transferències que tingui atorgades.

S’han d’emplenar totes les dades que identifiquen el creditor i també les dades bancàries amb format IBAN i el codi SWIFT/BIC. Així mateix, és necessària la conformitat de l’entitat financera d’aquestes dades bancàries.

La Sol·licitud ha de ser signada pel creditor i pel representant de l’entitat en què es proposi la domiciliació irrevocable.

Data d'actualització:  19.10.2016