El Ple del Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional la taxa del pagament de l’euro per recepta que la Generalitat va implantar el 23 de juny de 2012 i que estava suspesa des del 15 de gener de 2013.

El CatSalut retornarà als ciutadans l’import que van pagar en concepte d’aquesta taxa durant els mesos de la seva vigència i, per aquest motiu, ha habilitat un procediment perquè puguin sol·licitar-ne la devolució.

Informació relacionada

Si compliu els requisits establerts, podeu sol·licitar un ajut per cobrir l'import de les despeses d'estada i manutenció que es derivin de la necessitat de rebre un tractament ambulatori de càncer, grans cremades, trasplantaments de patologia terciària o patologies neurodegeneratives, derivades per un professional de la xarxa sanitària pública a un centre assistencial situat fora de la regió sanitària de la vostra residència habitual o fora de l’àmbit territorial del CatSalut.

Informació relacionada

En determinades casos, i d’acord amb els requisits establerts, el CatSalut pot autoritzar excepcionalment el reintegrament de l’import de medicaments o productes sanitaris no inclosos en la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut, segons el règim d’aportació que tingui reconegut la persona assegurada i amb dret a la prestació farmacèutica. L’autorització es donarà quan es tracti de medicaments prescrits per un metge o metgessa del sistema sanitari públic que, amb eficàcia provada, siguin imprescindibles per al tractament del pacient i sempre que no es disposi de cap altra opció terapèutica en l’àmbit del finançament públic.

La Resolució de 2 de desembre de 2013 estableix el procediment establert per a aquest reintegrament excepcional i crea la Comissió de Farmàcia Excepcional del CatSalut per tal de valorar les sol·licituds presentades.

Si us trobeu hospitalitzats fora de Catalunya, a l'estranger o a la resta de l'Estat, per una causa sobrevinguda, podeu sol·licitar el trasllat a Catalunya amb caràcter no urgent. En determinats casos, i sempre que es compleixin els requisits administratius i mèdics establerts, aquests trasllats extracomunitaris s'autoritzaran prèviament i aniran a càrrec del CatSalut.

Informació relacionada

Data d'actualització:  14.02.2018