• Imprimeix

Atenció a la fibromàlgia i a la síndrome de la fatiga crònica

La fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica són dues malalties cròniques que afecten de forma significativa la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen.

El model d'atenció a aquestes malalties s'organitza a partir de l'atenció primària de salut, amb el suport i la col·laboració de la xarxa d'atenció especialitzada i d'internament (hospital de referència, centres de salut mental, unitats especialitzades i recursos comunitaris) i el consens de les fundacions i associacions de les persones afectades.

En aquest model els professionals de l'atenció primària tenen una actuació fonamental en la detecció, el tractament i el seguiment de les persones que presenten aquestes malalties. Tot i així, per a aquells casos de difícil diagnòstic i problemes de tractament, reben el suport de les unitats hospitalàries especialitzades.

Unitats hospitalàries especialitzades

Per accedir personalment a aquestes unitats cal una valoració prèvia del metge o metgessa d'atenció primària, que inclou el cribratge per descartar altres malalties i una primera orientació diagnòstica.

El professional d'atenció primària fa la derivació a la unitat hospitalària especialitzada que correspongui en els casos següents:

  • dubte diagnòstic
  • assessoria terapèutica en casos complexos
  • coincidència en una mateixa persona de dues o més patologies que requereixin un tractament i una valoració específica
  • per confirmació diagnòstica si la persona afectada ho demana


Aquestes unitats, que realitzaran les seves funcions en un termini de 90 dies, són multidisciplinàries i estan formades per professionals de medicina interna, reumatologia, neurologia, psicologia clínica, rehabilitació, infermeria, treball social, pediatria i altres especialitats que es considerin necessàries. Les seves funcions són:

  • assessorar els equips d'atenció primària en el procés diagnòstic i terapèutic
  • atendre directament els malalts que els siguin derivats per a la confirmació diagnòstica i l'aplicació del tractament multidisciplinari
  • dur a terme el control evolutiu periòdic dels casos greus o especialment complexos
Data d'actualització:  09.05.2017