• Imprimeix

Atenció a la fibromiàlgia i a la síndrome de la fatiga crònica

Les síndromes de sensibilització central (SSC) –fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i síndrome de sensibilitat química múltiple– són patologies cròniques, d'origen desconegut i, en un gran nombre de pacients, especialment invalidants.

Les principals dificultats identificades en l’atenció a aquestes malalties són: el llarg període des que es presenten els primers símptomes fins al diagnòstic, la complexitat de l’abordatge, la necessitat de criteris consensuats d’avaluació del funcionament de les unitats hospitalàries especialitzades i la manca de coneixement que té la societat sobre aquestes afectacions.

El Departament de Salut, d’acord amb la proposta del Comitè Científic Assessor en les SSC, ha proposat orientar l’atenció a les persones afectades per les SSC en els eixos següents: conscienciació de la població general sobre aquestes malalties i desestigmatitzar-les, impulsar accions formatives dirigides a tots els professionals implicats en l’abordatge de les SSC, especialment en l’àmbit de l’atenció primària, i elaborar un pla operatiu d’atenció a les persones afectades per les SSC, que inclogui els criteris generals de reordenació de serveis i alhora sigui prou flexible per adaptar-se a les peculiaritats de cada territori, i que garanteixi l’accés equitatiu i la continuïtat assistencial en els diferents nivells i dispositius.

A aquest efecte, s’ha elaborat el Pla operatiu d’atenció a les persones afectades per les SSC, que estableix els criteris generals de reordenació dels serveis i la flexibilitat necessària per adaptar-se a les peculiaritats de cada territori, tot garantint l’accés equitatiu i la continuïtat assistencial en els diferents nivells i dispositius.  El Pla estableix els objectius i les característiques del model assistencial, com són els elements de gestió territorial compartits; les orientacions per a la millora de la capacitat resolutiva –la integració de l’atenció a les persones afectades per les SSC i l’organització del suport per a l’atenció– i les orientacions per a l’organització de les unitats d’expertesa; els criteris de planificació, el seguiment i avaluació del Pla, i d’altres aspectes.

També ha elaborat la instrucció 08/2017 que estableix la Sectorització territorial de les unitats d’expertesa que ja han passat el procés d’idoneïtat.

Data d'actualització:  05.03.2018