• Imprimeix

Rehabilitació

La rehabilitació mèdica s'orienta a recuperar una habilitat o funció que s'havia deteriorat o perdut a causa d'una malaltia o d'un traumatisme La prescriu el vostre metge o metgessa especialista.

Els serveis de rehabilitació

La rehabilitació comprèn activitats educatives, preventives i rehabilitadores, ajudes tècniques i fàrmacs, encaminats a facilitar, mantenir o retornar el major grau de capacitat funcional i independència possible de l’individu segona la causa i el seu estat funcional. Per accedir als serveis de rehabilitació és indispensable la indicació d’un professional de la xarxa sanitària pública. No és possible accedir-hi per iniciativa pròpia.

Les activitats de rehabilitació les duen a terme equips multidisciplinaris que actuen sota la responsabilitat d’un metge especialista en medicina física i rehabilitació, i inclouen l’aplicació de totes les tècniques que s’escaiguin en cada cas. Els professionals que els componen actuen de manera coordinada entres ells i amb els professionals de l’entorn assistencial de l’equip.

El metge especialitat en medicina física i rehabilitació establirà la pauta terapèutica i la modalitat de rehabilitació, que podrà ser ambulatòria o domiciliària.

Els serveis de rehabilitació formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

Atenció ambulatòria

La rehabilitació ambulatòria es dur a terme majoritàriament en la modalitat d’atenció ambulatòria, que consisteix  en el desenvolupament de les activitats de rehabilitació en centres, i establiments sanitaris  per a persones que no estan en règims d’internament o hospitalització parcial. És la rehabilitació que es fa, per exemple, durant l’hospitalització d’una patologia aguda, o en un hospital de dia.

Atenció domiciliària

Consisteix en el desenvolupament de les activitats de rehabilitació en el domicili de la persona degut a circumstàncies clíniques de la mateixa malaltia o per l’existència de factors que impedeixen o desaconsellen el desplaçament a un centre.

Data d'actualització:  02.05.2017