• Imprimeix

El finançament públic dels medicaments

El preu dels medicaments finançats pel sistema públic

Segons el nivell de cobertura sanitària, es té dret al finançament d'una part del cost dels medicaments, o del cost total en alguns casos. També hi ha els medicaments d'aportació reduïda, marcats amb un precinte diferenciat, dels quals només cal abonar el 10% del preu.

El sistema sanitari públic finança els medicaments dispensats amb recepta oficial sempre que no superin el preu de referència, que és el preu màxim establert per a cada conjunt de medicaments, fixat per ordre ministerial. Actualment, hi ha més de 4.000 medicaments sotmesos al sistema de preus de referència.

Els medicament genèrics

Cada conjunt de medicaments inclou, com a mínim, un de genèric. Els medicaments genèrics tenen la mateixa composició que els equivalents amb marca comercial, passen els mateixos controls de fabricació i mai superen el preu de referència.

Aquests medicaments suposen un estalvi important per a qui els compra.

El model de copagament

L'1 de juliol de 2012 va entrar en vigor l'actual model de copagament farmacèutic, en el marc de les mesures aprovades pel Govern espanyol i publicades al Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut.

Aquest model de copagament comporta la introducció de canvis en l'aportació econòmica que la ciutadania ha d'abonar quan retiri un medicament a la farmàcia amb una recepta del CatSalut.

Data d'actualització:  14.05.2015