• Imprimeix

El nou model de copagament

L'1 de juliol de 2012 es va començar a aplicar el model de copagament farmacèutic vigent, en el marc de les mesures aprovades pel Govern espanyol i publicades al Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut.

Aquest model comporta la introducció de canvis en l'aportació econòmica que la ciutadania ha d'abonar quan retiri un medicament a la farmàcia amb una recepta del CatSalut.

Amb l'entrada en vigor de l'actual model, segons el nivell de renda fixat segons la base liquidable de la darrera declaració de la renda vigent i la condició d'assegurat en actiu o d'assegurat pensionista de la Seguretat Social, s'estableixen uns percentatges, els quals determinen l'aportació econòmica dels ciutadans i els seus beneficiaris sobre el preu de la recepta. Així mateix, en el cas dels pensionistes, s'estableixen uns límits que marquen el límit màxim a pagar mensualment. Des de l'1 de gener, i segons la Resolució de 15 de desembre de 2014, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del SNS y Farmacia, aquests límits mensuals són els següents:

 

Assegurats pensionistes

Aportació sobre el PVP

Quantitat màxima a pagar

Rendes inferiors a 18.000 € l'any

      10%

     8,23 € al mes

Rendes entre 18.000 i 100.000 € l'any

      10%

    18,52 € al mes

Rendes a partir de 100.000 € l'any

      60%

    61,75 € al mes

Col·lectius exempts d'aportació

        0%

 

 

Assegurats en actiu

Aportació sobre el PVP

Rendes inferiors a 18.000 € l'any

             40%

Rendes entre 18.000 i 100.000 € l'any

             50%

Rendes a partir de 100.000 € l'any

             60%

Col·lectius exempts d'aportació

               0%

Queden exempts del pagament d'aquesta aportació les persones i els seus beneficiaris que estiguin en alguna de les situacions següents:

 • Persones afectades de síndrome tòxica
 • Persones amb discapacitat en els supòsits que preveu la seva normativa específica. Es refereix al col·lectiu de beneficiaris de les prestacions econòmiques i socials de la LISMI (Llei 13/1982, de 7 d'abril, d'integració social de les persones amb discapacitat).
 • Persones perceptores de rendes d'integració social.
 • Persones perceptores de pensions no contributives.
 • Persones en atur que han perdut el dret a percebre el subsidi d'atur, mentre continuï aquesta situació.
 • Persones que reben tractaments derivats d'accidents de treball i malaltia professional.

Si ho demaneu, al vostre centre d'atenció primària (CAP) us poden facilitar un document acreditatiu amb la vostra informació personalitzada.

L'abonament d'aquesta aportació s'ha de fer a la farmàcia en el moment en què es reculli el medicament.

En el cas de la recepta electrònica, els percentatges s'apliquen per a cadascuna de les dispensacions que reculli el Pla de medicació.

Malgrat que el nou copagament estatal es va iniciar el juliol de 2012, el CatSalut va establir un període transitori de tres mesos en la seva aplicació per tal d’assegurar que el ciutadans no paguessin més del que els corresponia d’acord amb els percentatges i els límits mensuals establerts. L’objectiu d’aquest procediment transitori va ser l’adequació total dels sistemes d’informació. Pels ciutadans en actiu el període transitori va ser d’un mes i, per tant, el nou model de copagament segons renda per aquest col·lectiu es va iniciar el mes d’agost de 2012.

Si malgrat aquestes mesures transitòries, en algun cas, el ciutadà ha fet un abonament superior al que li correspon, el CatSalut ha establert un procediment per retornar als ciutadans els imports abonats en excés sobre el copagament establert en la prestació farmacèutica, prèvia sol·licitud de la persona interessada.

Aquest excés en l’aportació es pot produir en determinades situacions:

 • Per l’aplicació incorrecta del percentatge d’aportació o el límit mensual corresponent en el moment de la dispensació de la recepta, ja sigui per canvi del la situació de del ciutadà (d’actiu a pensionista, canvi en el nivell de renda, etc.) o per una altra causa degudament justificada (pensió no contributiva, malaltia professional, etc.)
 • Quan, per motius de desplaçament a altres comunitats autònomes, s’hagi abonat una aportació superior al límit màxim a pagar mensualment.
 • Per qualsevol altre supòsit que justifiqui que l’aportació efectuada superi la que li correspon.

  Les sol·licituds de reintegrament s’han de presentar preferentment als centres d’atenció primària i a les unitats d’atenció al ciutadà de la regió sanitària corresponent d’acord amb el formularis establerts i aportant la documentació acreditativa que s’hi especifica. El CatSalut comunicarà a la persona interessada l’aprovació o denegació del reintegrament sol·licitat.

  Per a més informació sobre aquest procediment podeu trucar al 061 CatSalut Respon.

   

Data d'actualització:  16.10.2014