• Imprimeix

Medicació a preu reduït per a malalts de sida

Les persones diagnosticades de la sida pels serveis sanitaris amb contracte o conveni amb el CatSalut poden sol·licitar l'acreditació de malaltia crònica. Aquesta acreditació els permet adquirir medicaments a un preu més reduït (un 10% del preu de venda al públic fins a un màxim de 4,24 euros) mitjançant una recepta mèdica oficial, on el metge o metgessa els posarà un segell amb la inscripció 'campanya sanitària'.

Aquest segell no es pot utilitzar en el cas d'aquelles persones que es troben en fase de tramitació de l'acreditació de malaltia crònica i molt menys aquelles a les quals s'ha denegat la concessió d'aquest document o que ni tan sols l'han sol·licitada. No s'hi troben inclosos els medicaments antiretrovirals ni d'altres que es proporcionen de forma gratuïta als hospitals on aquestes persones malaltes són ateses.

Aquesta acreditació la concedeix el Programa per a la prevenció i assistència de la sida del Departament de Salut. L'imprès per demanar-la es pot trobar als centres, serveis i establiments sanitaris de la xarxa sanitària pública de Catalunya i les oficines de les regions sanitàries del CatSalut.

L'imprès es compon de dos apartats clarament diferenciats: "Dades que ha d'emplenar la persona sol·licitant" i "Dades que ha d'emplenar el centre sanitari". En aquest últim apartat, el professional que atén la persona malalta certifica que es tracta d'un cas de sida i indica la data des de la qual en té constància.

Una vegada emplenat, cal introduir l'imprès en un sobre de franqueig concertat o en qualsevol altre i remetre'l a l'adreça: Servei Català de la Salut (CatSalut), PPAS (Departament de Salut), Apartat de correus núm. 143 FD, 08080 Barcelona.

Aquest imprès no es pot utilitzar per demanar l'acreditació de malalties cròniques diferents de la sida. Les altres patologies que es beneficien a l'Estat espanyol de la campanya sanitària es troben regulades pels seus decrets i instruccions corresponents.

El termini per respondre les sol·licituds és de 3 mesos, com a màxim, a partir del dia en què arriben al Programa per a la prevenció i assistència de la sida des de l'apartat de correus. En cas que l'imprès estigui mal emplenat i no es trobin elements essencials per a la concessió de la prestació, aquest termini quedarà aturat fins a la resolució de les incidències.

L'acreditació de malaltia crònica és vàlida durant 5 anys, a tot el territori espanyol. Transcorregut aquest període de temps, la persona beneficiària de la prestació ha de demanar la seva renovació.

Reial decret 1867/1995, de 17 de novembre, sobre prestacions farmacèutiques a malalts de sida, que a Catalunya es desenvolupa mitjançant la Instrucció 02/2006 del Servei Català de la Salut, d'1 de juny de 2006.

Data d'actualització:  09.05.2017