• Imprimeix

La recepta electrònica

La recepta electrònica ja funciona a tots els centres d'atenció primària, hospitals de la xarxa pública i a totes les farmàcies de Catalunya. A més, es continua desplegant a la resta d’àmbits.

Aquest sistema estalvia temps i visites al CAP, garanteix la confidencialitat, dóna informació actualitzada als professionals sanitaris de tota la medicació que preneu i estableix mecanismes que afavoreixen l'ús racional del medicament, a partir d'un Pla de medicació únic i integrat.

Funcionament de la recepta electrònica

Quan el metge o metgessa us prescriu un tractament, us lliura el Pla de medicació, un full on consta el nom del medicament, la dosi, la freqüència de l'administració i el temps previst del tractament. A més, pot afegir els comentaris que siguin necessaris per ajudar-vos a resoldre qualsevol dubte sobre com prendre els medicaments.

El Pla de medicació també incorpora el cost estimat del tractament i això permet tenir un major coneixement dels costos que es produeixen en l'atenció sanitària.

A la farmàcia cal portar el Pla de medicació més recent i la targeta sanitària. A través del programa informàtic, podran consultar el tractament i lliurar-vos els medicaments necessaris. Durant la vigència del Pla de medicació, es poden recollir els medicaments a mesura que es van necessitant, quan està a punt d'acabar-se l'envàs anterior, sense necessitat de tornar al CAP.

Quan s'acaba la vigència del tractament que figura al Pla de medicació, cal tornar al centre de salut perquè revisin el tractament i valorin si cal mantenir-lo, si s'ha de canviar o si es pot considerar finalitzat.

Davant de qualsevol dubte, el 061 CatSalut Respon us ajudarà.

Tractaments amb recepta electrònica

La recepta electrònica s'utilitza per prescriure tres tipus de tractaments:

 • Tractaments de llarga durada: Medicació crònica que cal prendre habitualment i durant llargs períodes de temps. Es poden recollir els envasos a mesura que es van necessitant.
 • Tractaments a seguir en cas de necessitat: Es poden recollir els medicaments quan fan falta, com en el cas dels destinats a alleujar dolors transitoris, però no de forma periòdica.
 • Tractaments de curta durada: Per a afeccions de caràcter puntual.

Casos en què no es pot fer recepta electrònica

Hi ha algunes situacions en què encara no es pot fer ús de la recepta electrònica:

 • En pacients sense prestació farmacèutica a càrrec del CatSalut (persones afiliades a MUFACE, MUGEJU, ISFAS, etc.).
 • En pacients sense targeta sanitària individual.
 • Quan es recepti una fórmula magistral, tot i que està previst la seva incorporació progressiva en el pla de medicació.
 • A l'atenció domiciliària; no obstant això, està previst que la recepta electrònica també s'estengui en aquest àmbit.

Millores de la recepta electrònica

 • Contribueix a fer un ús racional dels medicaments i promou la qualitat i seguretat en la prestació farmacèutica.
 • El Pla de medicació integra tots els tractaments prescrits, independentment del nivell assistencial on s’han prescrit, el centre sanitari i el professional que ha realitzat la prescripció.
 • Dóna informació actualitzada i real als diferents professionals sanitaris de la medicació que preneu.
 • Disposa de les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat dels pacients.
 • Facilita la coordinació entre professionals, personal mèdic i farmacèutic.

La recepta electrònica i els desplaçaments

Les persones que tenen previst desplaçar-se a una altra comunitat autònoma tenen garantida l’atenció farmacèutica de cobertura pública, sempre que es compleixin els requisits necessaris. Això vol dir que poden recollir a les oficines de farmàcia de la comunitat autònoma de destí la medicació que els han prescrit a la seva comunitat autònoma d’origen mitjançant la recepta electrònica

D’aquesta manera, ja no s’han de preocupar de recollir els medicaments abans de marxar i només han d’endur-se els que estan prenent en aquell moment. Com a conseqüència, s’evita el transport inadequat dels medicaments, que en pot perjudicar la conservació, i el tractament és més fàcil de complir perquè se’n millora l’accés. 

De Catalunya a altres comunitats autònomes

 Requisits per recollir la medicació prescrita a Catalunya a les oficines de farmàcia d’altres comunitats autònomes

  • Productes sanitaris finançats (gases, esparadraps, mitges, etc.).
  • Productes dietoterapèutics (sempre que la comunitat autònoma de destí no sigui Galícia, ja que allà aquest tipus de productes no es dispensen a les oficines de farmàcia, sinó als serveis de farmàcia dels hospitals).
 • 4. Que es presenti la TSI a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació.

En quins casos NO ES POT recollir la medicació prescrita a Catalunya a les oficines de farmàcia d’altres comunitats autònomes?

 • 1. Quan la persona no disposi de la targeta sanitària individual (TSI) del Servei Català de la Salut o estigui adscrita a alguna de les mutualitats de funcionaris (MUFACE, MUGEJU i ISFAS).
 • 2. Quan la comunitat autònoma de destí no ofereixi aquest servei (consulteu la llista de comunitats autònomes certificades)
 • 3. Quan els productes prescrits siguin: fórmules magistrals, medicaments que cal recollir als serveis de farmàcia d’hospital i productes de nutrició enteral domiciliària (NED).
 • 4. Quan no es presenti la TSI a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació.

En cas que la comunitat autònoma de destí no ofereixi aquest servei o que el producte prescrit sigui algun dels que s’especifiquen al punt 3, caldrà anar al CAP perquè el metge o metgessa valori la conveniència d’avançar la disponibilitat dels medicaments prescrits, de manera que la persona pugui recollir-los abans de desplaçar-se.

Qüestions que cal tenir en compte

 • El farmacèutic o farmacèutica de l’oficina de farmàcia de la comunitat autònoma de destí només té accés a la llista i les dades bàsiques de la medicació prescrita. Per tant, la informació completa del tractament només es pot consultar al Pla de medicació personal.
 • Si el pacient és pensionista, ha de pagar el percentatge corresponent.
 • El pacient pot sol·licitar a Catalunya el reemborsament de la dispensació si:
  • És pensionista i supera el llindar d’aportació mensual.
  • Abona un import superior al que li correspon en situacions excepcionals (per exemple, si el sistema no funciona correctament).

Per sol·licitar el reemborsament s’ha d’adreçar al CAP o a les unitats d’atenció al ciutadà de la regió sanitària (consulteu el bloc de “Contacte” dins l’apartat “Coneix l’RS” de la regió sanitària que us correspon) i presentar el tiquet de dispensació, juntament amb el formulari de rescabalament. Més informació

 • La retirada de medicació prescrita a Catalunya en una altra comunitat autònoma queda enregistrada al sistema, igual que si s’hagués retirat al nostre territori i, per tant, es descompta de les següents dispensacions.
 • En cas que a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació hi hagi algun problema tècnic que no en permeti la dispensació, el farmacèutic o farmacèutica es podrà adreçar a un centre de suport per resoldre la incidència i poder lliurar-la.

 

D’altres comunitats autònomes a Catalunya

Requisits per recollir la medicació prescrita a altres comunitats autònomes a les oficines de farmàcia de Catalunya

 • 1. Que la persona disposi de la targeta sanitària individual (TSI) del Sistema Nacional de Salut.
 • 2. Que la comunitat autònoma responsable de la prescripció ofereixi aquest servei (consulteu la llista de comunitats autònomes certificades)
 • 3. Que els productes prescrits siguin:
  • Medicaments.
  • Productes sanitaris finançats (gases, esparadraps, mitges, etc.).
  • Productes dietoterapèutics.
 • 4. Que es presenti la TSI a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació.

En quins casos NO ES POT recollir la medicació prescrita a altres comunitats autònomes a les oficines de farmàcia de Catalunya

 • 1. Quan la persona no disposi de la targeta sanitària individual (TSI) del Sistema Nacional de Salut o estigui adscrita a alguna de les mutualitats de funcionaris (MUFACE, MUGEJU i ISFAS).
 • 2. Quan la comunitat autònoma responsable de la prescripció no ofereixi aquest servei (consulteu la llista de comunitats autònomes certificades)
 • 3. Quan els productes prescrits siguin: fórmules magistrals, medicaments que cal recollir als serveis de farmàcia d’hospital i productes de nutrició enteral domiciliària (NED).
 • 4. Quan no es presenti la TSI a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació.

Qüestions que cal tenir en compte

 • El farmacèutic o farmacèutica de l’oficina de farmàcia de la comunitat autònoma de destí només té accés a la llista i les dades bàsiques dels productes farmacèutics prescrits. Per tant, la informació completa del tractament només es pot consultar al Pla de medicació personal.
 • El pacient pagarà la part corresponent de l’import d’acord amb el seu nivell de cobertura. Si és pensionista i supera el llindar d’aportació mensual podrà sol·licitar a la comunitat autònoma d’origen el reemborsament de la dispensació.

També en cas que aboni un import superior al que li correspon en situacions excepcionals (per exemple, si el sistema no funciona correctament).

 • La retirada de medicació prescrita en una altra comunitat autònoma queda enregistrada al sistema, igual que si s’hagués retirat a la comunitat autònoma responsable de la prescripció i, per tant, es descompta de les següents dispensacions.
 • En cas que a l’oficina de farmàcia on es vol recollir la medicació hi hagi algun problema tècnic que no en permeti la dispensació, el farmacèutic o farmacèutica es podrà adreçar a un centre de suport per resoldre la incidència i poder lliurar-la.

Situacions especials

Si durant la seva estada a Catalunya, el pacient necessita ser atès pel sistema sanitari públic i se li prescriu una medicació, aquesta prescripció haurà de ser amb recepta en paper.

Si el pacient perd la medicació o l’envàs s’ha fet malbé i no disposa de cap prescripció electrònica disponible, també haurà d’anar al metge perquè li faci una recepta en paper.

Preguntes més freqüents

Data d'actualització:  28.08.2018