• Imprimeix

Atenció primària i comunitària

Els serveis d’atenció primària ofereixen diagnòstic i atenció als principals problemes de salut, assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d'atenció preventiva, curativa i rehabilitadora, servei d'atenció a domicili, atenció urgent o continuada i atenció a la salut sexual i reproductiva.

Els serveis d’atenció primària els ofereix el CatSalut i formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

El centre d’atenció primària (CAP)

El centre d’atenció primària (CAP) és el lloc d’atenció presencial on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir alguna malaltia. A la resta de serveis assistencials, hi accedireu  per derivació de de l’atenció primària, excepte el  061 CatSalut Respon o a les urgències mèdiques, on es pot accedir directament.

El CatSalut assigna a tots els ciutadans un CAP de referència en funció del domicili; als pobles més petits on no hi ha CAP, l’atenció primària s’ofereix des dels consultoris locals.

De manera habitual, al CAP us atendrà el  vostre equip d'atenció primària (EAP) format per un conjunt de professionals de medicina de família, pediatria, infermeria, odontologia i treball social. En les zones rurals aquests equips d’atenció primària es desplacen als consultoris locals del seu àmbit territorial.

Si voleu triar algun dels professional de referència (metge de família, pediatre i infermer) diferent del que teniu assignat, tant de l'equip d'atenció primària del mateix centre on us visiteu habitualment com de qualsevol altre centre, ho podeu sol·licitar seguint el procediment establert.

Els serveis que us ofereix el vostre equip d’atenció primària són:

 

  • Medicina de família

El metge de família és el professional que atén als ciutadans majors de 15 anys.

Ofereix els serveis de prevenció, diagnòstic, tractament i seguiment de les malalties, promoció d’hàbits saludables i consells sanitaris. També el servei d’atenció a domicili quan, per motius del nostre estat de salut, no ens podem desplaçar al CAP i la petició de proves diagnòstiques complementàries.

  • Pediatria

El pediatra és el professional responsable de l’atenció dels nadons i dels nens fins als 15 anys.

Efectuen el diagnòstic i  el tractament de les  malalties pediàtriques, els controls periòdics establerts en l’atenció al nadó i al nen, tasques de prevenció, vacunació i de promoció de la salut.

  • Infermeria

A banda de les activitats pròpies d’infermeria, aquest professionals ofereix suport en el traçament del problemes crònics de salut, activitats de prevenció i promoció de la salut i també atenció domiciliària.

  • Odontologia

L’equip d’odontologia ofereix els serveis d’exodòncies, de petita cirurgia bucal, el programa de prevenció en persones diabètiques, de la dona embarassada i el de l’odontopediatria.

  • Treball social

Els treballadors socials defineixen aquelles actuacions necessàries per abordar els problemes socials del ciutadà i el seu entorn familiar.

 

Informació relacionada

L’atenció comunitària

La salut de les persones no només depèn dels factors biològics, sinó que es determina per l’entorn on viuen, treballen, estudien i les seves condicions de vida. Des de l’atenció primària es desenvolupen iniciatives comunitàries que complementen l’atenció individual com a mitjà per  millorar l’estat de salut de les persones. Són  iniciatives centrades i adaptades  a les característiques i les necessitats de salut de la comunitat i que compten amb la participació de tots els que cal que hi participin (ciutadania, centres des salut, oficines de farmàcia, escoles, equipaments esportius...).

Entre d’altres actuacions hi tenen cabuda els projectes adreçats a la promoció de l’activitat física, la reducció de les desigualtats en la salut, la promoció de l’alimentació saludable,  la millora de la salut sexual i reproductiva o als temes de salut mental.

Atenció continuada i urgent

Molts dels CAP de Catalunya ofereixen atenció continuada, és a dir, amplien els seus horaris de funcionament per poder atendre demandes d’atenció urgent. També disposem de centres d’atenció continuada i urgent (CUAP) oberts les 24h i que estan preparats per atendre la majoria de problemes que motiven una atenció urgent.

Tinc una urgència. On m'adreço? Centres d'atenció primària, continuada i urgent trobareu una relació d'aquests centres de tot el territori de Catalunya, amb els horaris habituals i els d'atenció continuada.

Trucant al 061 CatSalut Respon, metges i infermeres us assessoraran sobre què cal fer davant la vostra situació i us orientaran perquè acudiu a un centre sanitari que s’adeqüi al vostre problema de salut. Si cal, us enviaran un professional sanitari a domicili o un ambulància.

En cas d’emergència, cal telefonar al 112.

Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR)

Les unitats d'atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) vinculades a l'atenció primària i l'atenció especialitzada són equips formats per llevadors, ginecòlegs, infermers i psicòlegs.

Els serveis que ofereixen inclouen l'atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l'embaràs, el diagnòstic prenatal, l'educació maternal, l'atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, l'atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, l'activitat comunitària a persones adultes, l'educació afectiva i sexual i l'atenció a la violència vers les dones.

Data d'actualització:  05.07.2017