• Imprimeix

Preguntes més freqüents

SÍ, la lliure elecció és a criteri de cada persona i per necessitats laborals o d’altres, al pare i a la mare els hi pot convenir tenir el metge en llocs diferents. Pel que fa als fills, també es podrà triar l’EAP que més interessi. El que s’haurà de tenir en compte és que els especialistes i les unitats de suport seran diferents en cada cas.
SÍ, es pot escollir entre tots els centres de Catalunya.
NO, els ciutadans que no estan empadronats a Catalunya tenen dret a rebre assistència sanitària però no tenen dret a escollir metge i centre, ja que són desplaçats.
SÍ, sempre i quan, atenent a la necessària distribució de càrregues de treball, el metge escollit tingui disponibilitat per assumir l’atenció a noves persones.
SÍ, ja que per tal de garantir la qualitat en l’atenció, el nombre de pacients assignats a un metge no pot ser il·limitat. En aquest cas, es podrà escollir un altre metge del centre.
SÍ, en cas que no hagi pogut escollir el metge que volia, al centre li diran què pot fer per ser atès pel metge desitjat més endavant.
SÍ, pot escollir qualsevol EAP de Catalunya dins la xarxa de serveis d’atenció primària de salut de cobertura pública (vinculats al CatSalut).
SÍ, però en aquest cas no es considera un canvi d’EAP, sinó un canvi de metge dins el mateix EAP.
La sol·licitud l’ha de presentar al centre d’atenció primària (CAP) on vol ser atès. Un cop acceptat el canvi i assignat nou metge, el propi centre s’encarregarà de comunicar el canvi a qui pertoqui, sense que vostè hagi de fer cap altre tràmit.
Al cap d’un any des del canvi pot tornar a escollir un altre EAP.
El canvi de residència no obliga a canviar-se d’EAP. Si la persona vol podrà ser atès en el mateix centre que ha escollit. Malgrat això, aquest és un dels casos en el que si l’usuari ho desitja podrà canviar d’EAP sense haver de passar el termini d’un any des de l’elecció de l’EAP de la lliure elecció.
SÍ, ho ha de notificar en el centre de lliure elecció, ja que l’EAP escollit és l’encarregat de realitzar el tràmit administratiu de canvi d’adreça en els registres del CatSalut.
Com a màxim en 10 dies hàbils se li ha de notificar si el canvi ha estat acceptat o denegat. En el cas d’acceptació se li assignarà el nou metge. Si transcorreguts 10 dies hàbils no ha rebut cap resposta, la sol·licitud s’entén estimada i es pot posar en contacte amb el CAP perquè li notifiquin el nou metge assignat.

Per telèfon, no. Podeu demanar el canvi presencialment en tots els CAP. Si el vostre CAP és de l'Institut Català de la Salut ho podreu fer també a través d’Internet o accedint a La Meva Salut.

En el cas que la persona de MUFACE, MUGEJU o ISFAS, hagi optat per la cobertura pública podrà escollir EAP i metge. En el cas que hagi optat per la cobertura privada no podrà tenir assistència en cap centre de cobertura pública, i per tant no té dret a la lliure elecció.
NO, l’atenció a les persones que pertanyen a PAMEM es presten als dispositius específics; els canvis els realitzen les pròpies entitats entre els seus dispositius.
NO, l’atenció als assegurats d’empreses col·laboradores es presten als dispositius específics; els canvis els realitzen les pròpies entitats entre els seus dispositius.Relació d’empreses col·laboradores.
En el cas de patir una malaltia crònica o incapacitat que no permet el desplaçament per un període llarg, la persona ha de ser atesa a domicili, per la qual cosa no pot escollir un altre EAP que el que li correspon per residència que és el que li prestarà tots els serveis.
Si la persona pot desplaçar-se, pot triar EAP diferent al de la residència com a qualsevol altre assegurat, però si necessita atenció habitual a la residència, haurà de ser atès per l’EAP del domicili de la residència.En el cas de les persones ingressades es recomana que el domicili declarat sigui el de la residència doncs així es podrà assignar un equip per assignació territorial.En qualsevol cas, si a la residència es disposa de servei mèdic, aquest s’haurà de coordinar amb el centre que atengui l’assegurat.
NO, els especialistes que tindrà seran els de referència de l’EAP de lliure elecció.
SÍ, atès que les necessitats de rehabilitació sovint estan associades a incapacitat funcional temporal, aquesta atenció es donarà preferentment a través dels serveis que corresponen per lloc de residència.
NO, l’odontòleg forma part de l’EAP, per tant si vostè canvia d’EAP, també canviarà tots els professionals que en formen part.
NO, aquest projecte només és per la lliure elecció de equip d’atenció primària, metge de capçalera o pediatre.
NO, el metge de capçalera o pediatre que vindrà al domicili seran els del EAP d’assignació territorial (ABS segons el seu domicili).
NO, el seu centre serà l’escollit, encara que si necessita atenció a domicili la farà un professional d’un altre equip d’atenció primària (el que li correspon per residència).
Al CAP que li correspon per residència (ABS segons el seu domicili), per tal de facilitar la coordinació amb els altres dispositius socials i comunitaris.
L'atenció continuada - fora de l'horari d'obertura del CAP - correspon al dispositiu assistencial que dóna aquest servei en l'àmbit territorial de l'EAP que li correspon per domicili.
Davant d'un problema de salut greu que requereix atenció inmediata podeu adreçar-vos al centre més proper en el moment en què es produeixi la urgència, tant si és el nou CAP escollit com si és el CAP corresponent al vostre domicili o qualsevol altre centre.
El seu metge assignat anteriorment de l’antic EAP ha de facilitar la informació clínica necessària per donar continuïtat a l’atenció per part del nou metge, tot preservant la confidencialitat de les dades.
Les faran i les podrà recollir en el nou centre escollit.
Com que la petició la fa el metge de l’EAP escollit, haurà d’anar al centre escollit.
El metge que li farà la baixa serà el de l’EAP d’assignació territorial que el visiti al seu domicili. Els comunicats de confirmació o l’alta els farà el mateix metge mentre el procés assistencial sigui a domicili. En el moment que vostè pugui desplaçar-se al centre, la gestió de la incapacitat temporal (IT) serà derivada per al seu seguiment i alta al metge de l’EAP escollit.
Data d'actualització:  24.01.2018