• Imprimeix

Atenció a la salut mental i addiccions

El trastorns mentals tenen un important impacte en la qualitat de vida de la persona i afecten tots els àmbits de relació interpersonal (familiar, laboral i social). Per contribuir a la millora de la qualitat de vida d'aquestes persones i la de les seves famílies els serveis de salut mental garanteixen una atenció integral que prevegi la promoció de la salut, la prevenció, el tractament i la rehabilitació, així com la inserció social i laboral de les persones afectades.)

L'atenció a la salut mental prioritza la inserció a la comunitat i combina diverses possibilitats d'atenció en l'àmbit ambulatori, comunitari de rehabilitació, d'internament i d’atenció a les addiccions, tenint en compte les necessitats de les persones malaltes i de les seves famílies.

El model preveu, doncs, una atenció interdisciplinària, amb equips formats per professionals de la psiquiatria, la psicologia, el treball social i la infermeria, entre d’altres.

L’atenció primària és la peça clau en la detecció precoç i l’atenció dels problemes de salut mentals més lleus, com l’ansietat i la depressió. Un equip de professionals especialistes en salut mental donen suport als equips d’atenció primària i s’integren en els centres d’atenció primària (CAP). A banda, i per casos més greus, els serveis d’atenció a la salut mental es presten des de diferents serveis especialitzats.

Els serveis de salut mental i addicions formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

En aquests centres, equips multidisciplinaris integrats bàsicament per psiquiatres, psicòlegs, treballadors socials i personal d’infermeria, presten una atenció especialitzada en règim ambulatori, a aquelles persones derivades des de l’atenció primària. Poden ser:

  • Centres de salut mental d’adults (CSMA),  per a  l’atenció ambulatòria psiquiàtrica i de suport a l’atenció primària per a les persones més grans de 18 anys,
  • Centres de salut mental infantil juvenil (CSMIJ), per ),  per a  l’atenció ambulatòria psiquiàtrica i de suport a l’atenció primària per a infants i adolescents fins els 18 anys.
  • Consultes perifèriques de salut mental. Són els centres on es desplacen els professionals dels CSMA i el CSMIJ per garantir l’atenció a les zones amb molta dispersió geogràfica, baixa densitat de població o de difícil accés.

Els serveis d’hospitalització de salut mental són els serveis orientats a les persones que, de manera voluntària o involuntària, necessiten d’un període perllongat d’hospitalització  per garantir la seva reinserció en la comunitat en condicions d’estabilitat clínica. Aquestes persones presenten  símptomes greus i persistents, d’evolució crònica amb important desadaptació social i familiar, amb limitacions del funcionament autònom i riscs personals i socials. amb trastorns mental amb símptomes greus i persistents, d’evolució crònica amb desadaptació social i familiar amb limitacions del funcionament autònom i risc personals i socials.

Aquests serveis d’internament es presten des dels hospitals psiquiàtrics, juntament amb els serveis de psiquiatria dels hospitals generals i dels centres sociosanitaris autoritzats. Compten amb recursos per atendre a pacients amb trastorns en fase aguda i subaguda  i unitats diferenciades de mitjana o llarga estada pels malalts crònics o de llarga evolució.

Els hospitals de dia psiquiàtrics presten serveis d’hospitalització parcial per a la rehabilitació de les persones amb trastorns mentals sense necessitat d’internament. S’hi combinen els tractaments farmacològics, psicoterapèutics i de rehabilitació, amb l’objectiu d’aconseguir, en la mesura de les possibilitats de cada cas, el màxim nivell de reinserció familiar, social i laboral de les persones que pateixen el trastorn.

En aquests centres es presten serveis de rehabilitació per a les persones amb trastorns mentals greus, amb un cert grau d’autonomia i estabilitat de la malaltia, que no presenten situacions de descompensació aguda. L’objectiu és oferir un espai terapèutic que els permeti assolir un cert grau d’autonomia i estabilitat mitjançant un tractament rehabilitador de les capacitats personals i habilitats socials al mateix temps que continuen ingressats en el seu medi familiar.

L’atenció en salut mental en l’àmbit de les addiccions disposa de múltiples serveis adreçats a persones consumidores de drogues. L’objectiu és reduir al màxim els problemes de salut física i els danys de caire psicosocial que pateixen aquestes persones, així com motivar i facilitar l’accés al tractament.

Per a prestar aquests serveis hi ha diversos dispositius, alguns de tipus ambulatori com els centres d’atenció i seguiment a les drogodependències en l’àmbit ambulatori (CAS), altres hospitalaris com les unitats hospitalàries de desintoxicació, les unitats de patologia dual, els centres de crisis i altres residencials com els centres de dia, els pisos de reinserció i les comunitats terapèutiques que depenen del Departament de Benestar Social i Família, encara que són autoritzades pel Departament de Salut.

Data d'actualització:  02.05.2017