• Imprimeix

Atenció sociosanitària

L'atenció sociosanitària comprèn el conjunt de cures destinades a aquelles persones malaltes, generalment amb caràcter crònic, i persones amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se de l'actuació simultània dels serveis sanitaris i socials per potenciar la seva autonomia, pal·liar les seves limitacions o sofriments i facilitar la seva reinserció social. Inclou l'atenció a les persones amb demència, l'atenció a les persones amb malaltia neurològica que pot cursar amb discapacitat, l'atenció a la gent gran i l'atenció a les persones amb malaltia avançada terminal i les cures pal·liatives.

Els serveis d’atenció primària formen part de la Cartera comuna bàsica, que són els serveis assistencials coberts de manera completa per finançament públic.

En l’atenció sociosanitària , els serveis sanitaris i socials es complementen en la mesura en què calgui, en funció dels requeriments i les necessitats simultanis d’atenció per part dels dos tipus de serveis que tenen determinades persones.

Els professionals  que integren la xarxa sociosanitària  han de prestar, doncs, una atenció integral, interdisciplinar i geriàtrica, si s’escau, que respongui a totes les  necessitats de la persona,  respectant i promocionant, en la mesura del possible, la  capacitat autònoma de les persones, potenciant la permanència en el seu domicili.

Aquesta xarxa sociosanitària ofereix serveis d’internament  i d’altres serveis que són alternatius a l’hospitalització per a persones que no requereixen l’ingrés.

Els equips d’atenció primària, i especialment els treballadors socials, us poden informar de quin d’aquests serveis teniu al vostre abast.

Aquests serveis s’ofereixen a través dels centres sociosanitaris . Aquests centres  són espais assistencials dotats de l’estructura i del personal necessari  per a l’atenció continuada de  persones amb malalties o processos crònics  que presenten  diferents nivells de dependència funcional  i diversos  graus de complexitat clínica  i que no poden ser ateses al seu domicili.

Aquests serveis d’internament també es poden oferir a través d’unitats sociosanitàries ubicades en hospitals d’aguts o en hospitals psiquiàtrics o monogràfics.

Informació relacionada

Aquests serveis es presten a través dels hospitals de dia i dels diferents equips de valoració i  suport orientats al tractaments dels pacients sense necessitat de l’ingrés hospitalari.

Data d'actualització:  08.05.2017