• Imprimir

¿Quién tiene acceso al sistema sanitario público?

El Reial decret llei 16/2012 de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut estableix la condició d’assegurat del Sistema Nacional de la Salut per tal de rebre l’assistència sanitària pública. L’organisme que reconeix i acredita aquesta condició d’assegurat és l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS). El Reial Decret 1192/2012 regula la condició d'assegurat i de beneficiari.

A Catalunya, el CatSalut és l’ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya i us assigna un nivell de cobertura específic d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Aquest nivell de cobertura determina el nivell de prestacions assignades a cada persona.

El CatSalut també lliurarà la targeta sanitària individual (TSI), que és el document que us identifica i us permet l'accés als centres i els serveis del sistema sanitari públic que teniu assignats.

Per a les persones que no tenen la condició d'assegurats o beneficiaris del Sistema Nacional de Salut, el CatSalut els hi facilita l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a través de determinats procediments.

Acceso para las personas que se encuentran en situaciones especiales (según Real Decreto 1192/2012)

Personas extranjeras menores de 18 años y extranjeras embarazadas no registrados ni autorizados como a residentes en España, solicitantes de protección internacional y víctimas de tráfico de seres humanos.

Formalización del convenio especial de prestación de la asistencia sanitaria

Personas que accederán a la asistencia sanitaria pública a través de la formalización del convenio especial y el pago de una contraprestación económica a las prestaciones.