• Imprimir

¿Quién tiene acceso al sistema sanitario público?

Tots els residents a Catalunya tenim garantida l'atenció sanitària

Tots els residents a Catalunya tenen garantida l’atenció sanitària, Llei 9/2017, de 27 de juny de 2017.

Per poder rebre l’assistència sanitària pública amb càrrec al CatSalut, heu d’estar acreditat com a assegurat o beneficiari per part de l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), que és l’organisme que reconeix i acredita aquesta condició en el Sistema Nacional de Salut.

En cas que no tingueu la condició d'assegurat o beneficiari del Sistema Nacional de Salut, el CatSalut us facilita l'accés a l'assistència sanitària de cobertura pública a través de determinats procediments indicats més avall.

També heu de demanar la targeta sanitària individual (TSI) al centre d’atenció primària (CAP). El CatSalut, l’ens públic responsable de garantir la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública per a tots els ciutadans de Catalunya, rep la vostra sol·licitud i us assigna un nivell de cobertura específic, d’acord amb les vostres circumstàncies personals. Aquest nivell de cobertura determina el nivell de prestacions que teniu garantides. Finalment, us lliura la TSI, el document que us identifica i us permet accedir als centres i serveis del sistema sanitari públic.

 

Acceso para las personas que se encuentran en situaciones especiales (según Real Decreto 1192/2012)

Personas extranjeras menores de 18 años y extranjeras embarazadas no registrados ni autorizados como a residentes en España, solicitantes de protección internacional y víctimas de tráfico de seres humanos.

Formalización del convenio especial de prestación de la asistencia sanitaria

Personas que accederán a la asistencia sanitaria pública a través de la formalización del convenio especial y el pago de una contraprestación económica a las prestaciones.